Zoznam uznesení zo dňa 22. januára 2003

k návrhu na ratifikáciu Občianskoprávneho dohovoru o korupcii Slovenskou republikou
k návrhu na uzavretie Európskeho dohovoru o dohľade nad podmienečne odsúdenými alebo podmienečne prepustenými páchateľmi z 30. novembra 1964
k návrhu stratégie predreferendovej kampane o vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie
k finančným rámcom pre využívanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na skrátené programovacie obdobie 2004 až 2006
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 1389 z 18. decembra 2002 k návrhu na zvolenie zástupcov štátu do funkcie členov Správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne a zástupcu štátu do funkcie člena Dozornej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne
k dodatku č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na január 2003
k návrhu na odvolanie a vymenovanie splnomocnenca vlády SR v konaní pred Medzinárodným súdnym dvorom v Haagu vo veci Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros
k návrhu na odvolanie z funkcie a vymenovanie do funkcie tajomníka Rady vlády SR pre prevenciu kriminality
k návrhu účasti delegácie SR na 22. zasadnutí Riadiacej rady Programu OSN pre životné prostredie, 3. až 7. februára 2003, Nairobi
k informácii o vydaných aproximačných nariadeniach vlády SR v druhom polroku 2002 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády SR v prvom polroku 2003
k návrhu na zmenu prílohy č. 1 uznesenia vlády SR č. 1231 z 13. novembra 2002 k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2003 pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Úrad pre štátnu službu
k návrhu na odvolanie a vymenovanie prednostov okresných úradov