Zoznam uznesení zo dňa 7. marca 2007

k návrhu zákona o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon)
k návrhu na ratifikáciu Európskeho dohovoru o ochrane audiovizuálneho dedičstva a Protokolu o ochrane televíznej produkcie k Európskemu dohovoru o ochrane audiovizuálneho dedičstva (Rada Európy), otvorených na podpis v Štrasburgu 8. novembra 2001
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 143/2006 Z. z. o technických požiadavkách na vykurovacie systémy motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 155/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zariadenia pre nepriamy výhľad a motorové vozidlá vybavené takými zariadeniami v znení nariadenia vlády SR č. 364/2006 Z. z
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 394/2005 Z. z. o technických požiadavkách na povinné štítky a nápisy, ich umiestnenie a spôsob pripevnenia na motorových vozidlách a ich prípojných vozidlách
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 328/2006 Z. z. o technických požiadavkách na ochranné konštrukcie chrániace vodiča pri prevrátení namontované pred sedadlom vodiča úzkorozchodných poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 149/2006 Z. z. o technických požiadavkách na stierače a ostrekovače motorových vozidiel
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 297/2006 Z. z. o technických požiadavkách na svietidlá na osvetlenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 288/2006 Z. z. o technických požiadavkách na systémy zabraňujúce rozstreku pre určité kategórie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 318/2006 Z. z. o technických požiadavkách na spätné zrkadlá motorových vozidiel určené ako náhradné dielce
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 192/2006 Z. z. o technických požiadavkách na sedadlo vodiča poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 71/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES dvojkolesových motorových vozidiel, trojkolesových motorových vozidiel a štvorkoliek
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 398/2005 Z. z. o technických požiadavkách na zvukové výstražné zariadenia motorových vozidiel
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 304/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zadné svietidlá do hmly motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 292/2006 Z. z. o technických požiadavkách na odrazové sklá motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 198/2006 Z. z. o technických požiadavkách na hlavové opierky sedadiel motorových vozidiel
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 307/2006 Z. z. o technických požiadavkách na predné svetlomety motorových vozidiel, ktoré vykonávajú funkciu hlavných diaľkových svetlometov alebo stretávacích svetlometov, a na svetelné zdroje pre tieto svetlomety
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 327/2006 Z. z. o technických požiadavkách na ochranné konštrukcie chrániace vodiča pri prevrátení poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov skúšané statickým testovaním
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 141/2006 Z. z. o technických požiadavkách na vonkajšie výčnelky motorových vozidiel
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 323/2006 Z. z. o technických požiadavkách na ochranné konštrukcie chrániace vodiča pri prevrátení poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 308/2006 Z. z. o technických požiadavkách na doplnkové obrysové svietidlá, predné obrysové svietidlá, zadné obrysové svietidlá, bočné obrysové svietidlá, brzdové svietidlá a denné prevádzkové svietidlá motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 306/2006 Z. z. o technických požiadavkách na smerové svietidlá motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 299/2006 Z. z. o technických požiadavkách na parkovacie svietidlá motorových vozidiel
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 302/2006 Z. z. o technických požiadavkách na spätné svietidlá motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel
k návrhu Koncepcie rozvoja pôdohospodárstva na roky 2007 - 2013
k správe o stave pripravenosti Slovenskej republiky na čerpanie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programovom období 2007 - 2013 (stav k 15. februáru 2007)
k návrhu na vypovedanie Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o agentúrach zamestnania za úhradu č. 34 z roku 1933 Slovenskou republikou
k návrhu na vymenovanie splnomocnenca vlády SR pre územnú samosprávu za člena Rady vlády SR pre verejnú správu
k návrhu na uskutočnenie oficiálnej návštevy predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica v Štáte Izrael 18. až 21. marca 2007
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 61 z 25. 1. 2006
k návrhu koncepcie v oblasti predškolskej výchovy v nadväznosti na prípravu detí na vstup do základnej školy
k návrhu dodatku k poukázanej mimoriadnej dotácii pre obce, mestá a vyššie územné celky na financovanie samosprávnych pôsobností súvisiacich s financovaním neštátnych základných umeleckých škôl a neštátnych školských zariadení, ktorá bola schválená uznesením vlády č. 72/2007 z 24. januára 2007
k úhrade DPH konečným prijímateľom – mestám Nitra a Komárno v rámci programu ISPA
k návrhu Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013
k návrhu na realizáciu opatrení zabraňujúcich šíreniu biotických škodlivých činiteľov a požiarov v lesoch Slovenska
k návrhu na zrušenie uznesenia vlády SR č. 4 zo 14. januára 2004 k návrhu na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Bolívijskej republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac marec 2007
k návrhu Investičnej zmluvy medzi spoločnosťou Samsung Electronics LCD Business a Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom hospodárstva SR
k návrhu na vymenovanie prednostov krajských lesných úradov
k urovnaniu práv a povinností Slovenskej republiky voči Austrian Airlines Österreichische Luftverkehrs AG vyplývajúcich zo Zmluvy o spoločnom postupe pri zabezpečení ekonomickej stabilizácie a plánu rozvoja Slovenských aerolínií, a. s.