Zoznam uznesení zo dňa 23. apríla 2008

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a mení a dopĺňa zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády SR č. 329/2007 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam účinných látok vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa vydáva zoznam účinných látok s nízkym rizikom vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov s nízkym rizikom
k návrhu Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2008 - 2010
k programu údržby a opráv siete ciest I. triedy na roky 2007 - 2010
ku koncepcii tvorby katalógu/zoznamu zdravotných výkonov
k návrhu na poskytovanie dobrovoľného príspevku na činnosť Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva
k správe o priebehu a následkoch povodní v Slovenskej republike v roku 2007
k návrhu prehodnotenia sústavy NATURA 2000 - chránených vtáčích území a území európskeho významu
k návrhu štatútu Ministerstva pôdohospodárstva SR
k návrhu zákona o kolkových známkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2005 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011
k návrhu na prístup Slovenskej republiky k Dohode o uplatňovaní ustanovení Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve z 10. decembra 1982 o ochrane a využívaní transzonálnych populácií rýb a populácií rýb migrujúcich na veľké vzdialenosti
k dodatku č. 4 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac apríl 2008
k návrhu zákona o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ