Zoznam uznesení zo dňa 21. decembra 2005

k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 2/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre základné školy, stredné školy, strediská praktického vyučovania, základné umelecké školy a školské zariadenia v znení nariadenia vlády SR č. 758/2004 Z. z.
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 752/2004 Z. z., ktorým sa vydávajú indikátory kvality na hodnotenie poskytovania zdravotnej starostlivosti
k návrhu na vysporiadanie špeciálnej pohľadávky Slovenskej republiky voči Irackej republike
k návrhu dodatku č. 1 k Zmluve o kúpe akcií týkajúcej sa predaja a kúpy 66% podielu na základnom imaní Slovenských elektrární, a. s.
k národnému programu rozvoja biopalív
k návrhu programu vojenských cvičení v roku 2006 a súvisiaceho vysielania jednotiek a príslušníkov ozbrojených síl SR do zahraničia a prijatia príslušníkov a jednotiek cudzích ozbrojených síl na území Slovenskej republiky
k návrhu na bezodplatný prevod vlastníctva majetku štátu v správe Ministerstva obrany SR
k správe o stave realizácie Koncepcie vyrozumenia a varovania obyvateľstva v Slovenskej republike do roku 2010
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac január 2006
k návrhu zákona o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy
k návrhu nariadenia vlády SR o ohlasovaní udalostí v civilnom letectve
k návrhu na vyslovenie súhlasu Slovenskej republiky s realizáciou vysporiadania zostávajúcej zadlženosti Ruskej federácie voči Medzinárodnej banke pre hospodársku spoluprácu
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Japonska o udelení grantu japonskej vlády Štátnemu komornému orchestru v Žiline formou výmeny osobných nót
k návrhu priorít pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť, financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
k návrhu zmeny Finančného memoranda na projekt spolufinancovaný z Kohézneho fondu Nakladanie s odpadovými vodami v meste Komárno č. 2000 SK 16 P PE 004
k návrhu špecifikácie prioritného investičného majetku akciových spoločností, ktoré vzniknú na základe zákona č. 541/2005 Z. z. o transformácii niektorých štátnych podnikov na akciové spoločnosti
k postupom a mechanizmu implementácie finančných prostriedkov Fondu solidarity Európskej únie a rozdeleniu nenávratného finančného príspevku
k návrhu zákona o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 280/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu viniča do obehu
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 292/2003 Z. z. o podrobnostiach veterinárnych kontrol pri výmenách produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi v znení nariadenia vlády SR č. 493/2003 Z. z.
k návrhu Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2006
k návrhu Harmonogramu legislatívnych krokov zavedenia eura v SR
k informácii pre Národnú radu SR: Legislatívny a pracovný program Európskej komisie na rok 2006 a priority z neho vyplývajúce pre Slovenskú republiku
k monitoringu vývoja stanovísk Slovenskej republiky k návrhom právnych aktov Európskej únie
k návrhu právnych dokumentov, týkajúcich sa realizácie právneho oddelenia v spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a. s..
k návrhu predbežných priorít pre cieľ Európska teritoriálna spolupráca – Interregionálna spolupráca na programové obdobie 2007 – 2013
k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
k návrhu postupnosti (Roadmap) implementácie Akčného plánu pre environmentálne technológie (ETAP) v SR
k návrhu štatútu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
k návrhu na vymenovanie predsedníčky Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
k návrhu na určenie platových náležitostí predsedníčke Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
k návrhu na uvoľnenie prostriedkov na financovanie regionálneho rozvoja mesta Žilina
k návrhu na odvolanie a vymenovanie člena Správnej rady Slovenského pozemkového fondu