Zoznam uznesení zo dňa 19. augusta 2004

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z. z.
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína a o zmene a doplnení ďalších zákonov
k návrhu zákona o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Nk návrhu zákona o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona o správcoch a o zmene a doplnení niektorých predpisov
k návrhu zákona o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov