Zoznam uznesení zo dňa 5. septembra 2001

k návrhu zákona o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na samosprávne kraje
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na samosprávne kraje
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o majetku vyšších územných celkov
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o platových pomeroch a ďalších náležitostiach súvisiacich s vykonávaním funkcie predsedu samosprávneho kraja
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 999)
k návrhu poslanca Národnej rady SR Mariána Mesiarika na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 982)
k návrhu poslanca Národnej rady SR Rastislava Šeptáka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 1084)
k návrhu poslanca Národnej rady SR Rastislava Šeptáka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 1083)
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 965)
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1043)
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 944)
k návrhu poslanca Národnej rady SR Rastislava Šeptáka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1122)
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (tlač 1048)
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších predpisov (tlač 1025)
k návrhu zákona o povolaní lekárnika a o Slovenskej lekárnickej komore
k návrhu zákona o povolaní lekára, o Slovenskej lekárskej komore, o povolaní zubného lekára a o Slovenskej komore zubných lekárov
k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon NR SR č. 387/1996 Z.z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR o zaradení obcí Nové Hony a Pinciná do okresu Lučenec a o zmene nariadenia vlády SR č. 258/1996 Z.z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy v znení neskorších predpisov
k monitoru plnenia Prioritných úloh vlády SR v súlade s uznesením vlády SR č. 703/2001 k 22. 8. 2001
k správe o činnosti krajských úradov a okresných úradov za rok 2000
k návrhu na vydanie rozhodnutia, ktorým sa mení rozhodnutie o privatizácii podniku OZKN, štátny podnik, Prešov
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Poliklinika Ružinov - časť Obvodné zdravotné stredisko Bajzova 2
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Poliklinika Ružinov - časť Obvodné zdravotné stredisko Herlianska 45
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Poliklinika Ružinov - časť Obvodné zdravotné stredisko Drieňová 38
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Poliklinika Ružinov – časť Lekáreň v Obvodnom zdravotnom stredisku Babuškova 2
k správe o plnení štátneho rozpočtu SR za I. polrok 2001
k predvstupovému ekonomickému programu SR
k návrhu na prolongáciu osobitnej záruky vlády za úver Konsolidačnej banke Bratislava, š.p.ú.
k návrhu na vysporiadanie pohľadávky Slovenskej republiky voči Angolskej republike
k návrhu základných podmienok na vypísanie výberového konania na poskytovanie mobilných telekomunikačných služieb v pásmach GSM a UMTS
k Memorandu o porozumení medzi vládou SR a spoločnosťou AFE Metal o priamej investícii spoločnosti AFE Metal na Slovensku
k spoločnému hodnoteniu priorít zamestnanosti v SR
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Quebecu o sociálnom zabezpečení
k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Španielskym kráľovstvom o sociálnom zabezpečení
k návrhu Schengenského akčného plánu Slovenskej republiky
k návrhu na úpravu štatútu a rokovacieho poriadku Rady vlády SR pre verejnú správu a jej personálneho obsadenia
k návrhu Národného programu rozvoja športu v SR
k návrhu na účasť delegácie SR na 2. konferencii k urýchleniu nadobudnutia platnosti Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok v New Yorku 25. až 27. septembra 2001
k návrhu na účasť delegácie SR na 45. zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu vo Viedni 17. až 21. 9. 2001
k návrhu na uskutočnenie oficiálnej návštevy delegácie vlády SR vedenej predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom v Kanade 11. až 14. septembra 2001
k Výročnej správe a ročnej účtovnej závierke Fondu detí a mládeže
k dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac september 2001
k návrhu na použitie prostriedkov získaných z odpredaja nehnuteľného majetku v správe MZV SR
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kanady o audiovizuálnej koprodukcii
k návrhu postupov pre finančnú kontrolu predvstupových nástrojov
k návrhu na odvolanie a vymenovanie členov Rady banky a Dozornej rady Exportno-importnej banky SR