Zoznam uznesení zo dňa 18. decembra 2002

k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 96)
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (tlač 97)
k návrhu poslanca Národnej rady SR Juraja Blanára na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 99)
k návrhu opatrení na zdokonalenie systému kontraktov medzi ústrednými orgánmi štátnej správy a podriadenými organizáciami
k návrhu na zabezpečenie koordinácie procesu decentralizácie verejnej správy
k návrhu na určenie odmeny podpredsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR, podpredsedovi Poštového úradu, podpredsedovi Telekomunikačného úradu a vrchnému inšpektorovi Úradu na ochranu osobných údajov za II. polrok 2002
k návrhu na doplnenie opatrenia na zabezpečenie ochrany určených osôb, zahraničných predstaviteľov a určených objektov schváleného uznesením vlády SR č. 1104 z 20. decembra 2000
k súhlasu na začatie stavieb zaradených do programu Výstavba cestnej siete do roku 2005
k návrhu na zrušenie úlohy v Pláne práce vlády SR na rok 2002
k návrhu na zmenu znenia a termínu úlohy B.1 z uznesenia vlády SR č. 828 zo 7. augusta 2002
k návrhu na zrušenie úlohy č. 4 na mesiac máj v Pláne legislatívnych úloh vlády SR na rok 2002
Návrh na zrušenie úloh v Pláne legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2002 – Návrh nariadenia vlády SR o rozsahu a podmienkach započítania času na základe výsledkov služobného hodnotenia a Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanoví zvýšená stupnica platových taríf, termín jej účinnosti a znížený limit osobného príplatku štátnych zamestnancov v štátnej službe
k návrhu zamerania kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na I. polrok 2003
k dodatku č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac december 2002 a plánu zahraničných stykov na mesiac január 2003
k návrhu Plánu práce vlády SR na rok 2003
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu na schválenie vkladu majetku štátu v správe Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR do majetku právnickej osoby podľa § 13 ods. 7 písm. b) bodu 1 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
k návrhu programu vojenských cvičení súvisiacich s vysielaním príslušníkov a jednotiek ozbrojených síl SR do zahraničia a s pobytom príslušníkov a jednotiek ozbrojených síl iných štátov na území SR v rámci bilaterálnej a multilaterálnej vojenskej spolupráce v roku 2003 a návrh na zriadenie Úradu vojenského predstaviteľa pri Vojenskom výbore NATO a Kontaktného tímu pri Hlavnom veliteľstve spojeneckých ozbrojených síl v Európe Stálej delegácie SR pri NATO
k návrhu na odvolanie a vymenovanie predsedu slovenskej časti zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre záležitosti menšín
k návrhu na zmenu programovej štruktúry rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva SR s cieľom vytvorenia medzirezortného programu pre Agentúru na podporu vedy a techniky
k návrhu na súhlas s presunom finančných prostriedkov medzi programami 021 a 023 v zmysle § 10 zákona NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov
ku koncepčnému zámeru Projektu modernizácie systému zdravotníctva
k návrhu na zvolenie zástupcov štátu do funkcie členov Správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne a zástupcu štátu do funkcie člena Dozornej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne
k návrhu Územného plánu veľkého územného celku Trnavský kraj – zmeny a doplnky roku 2002
k návrhu na zrušenie úlohy B.2 písm. ba) uznesenia vlády SR č. 732 z 19. júla 1994 k návrhu Projektu a štatútu agenta pre zastupovanie SR v konaní pred Európskou komisiou pre ľudské práva a Európskym súdom pre ľudské práva
k návrhu na zrušenie úlohy č. 6 z Plánu práce vlády SR na rok 2002 na november 2002 – Národná stratégia pre prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách a v rodinách
k návrhu na zrušenie úlohy č. 2 na mesiac december v Pláne legislatívnych úloh vlády SR na rok 2002 schváleného uznesením vlády SR č. 1203 z 19. decembra 2001
k návrhu na odvolanie a voľbu viceprezidenta prezídia a členov prezídia Fondu národného majetku SR
k návrhu na prevzatie štátnej záruky za úver pre Železnice SR poskytnutý Československou obchodnou bankou, a. s. zahraničnou pobočkou v SR pre zabezpečenie pokračovania realizácie investičných programov v objeme 2 100 000 000 Sk
k návrhu na povolenie prekročiť limit výdavkov kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v roku 2002 v sume 5 mil. Sk nad rámec rozpočtového limitu výdavkov na rok 2002 z dôvodu skutočne dosiahnutých vyšších príjmov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu na uzavretie Memoranda o porozumení medzi Európskym spoločenstvom a Slovenskou republikou o účasti Slovenska v programe Spoločenstva Finančný nástroj pre životné prostredie (LIFE)
k návrhu na preklasifikovanie programov č. 02V, č. 02W a č. 037 Úradu vlády SR na medzirezortné programy
k návrhu na úpravu rozhodnutia vlády č. 545/2002 o privatizácii 49 % majetkovej účasti Fondu národného majetku SR na podnikaní spoločnosti Slovenská autobusová doprava Humenné, akciová spoločnosť so sídlom v Humennom
k návrhu na úpravu rozhodnutia vlády č. 898/2002 o privatizácii 49 % majetkovej účasti Fondu národného majetku SR na podnikaní spoločnosti Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť so sídlom vo Zvolene
k zmene nositeľa úloh investora ...– DÔVERNÉ