Zoznam uznesení zo dňa 6. septembra 2006

k návrhu na späťvzatie návrhu na začatie konania na Ústavnom súde SR podľa čl. 128 Ústavy SR vo veci sporného výkladu ústavných kompetencií prezidenta SR pri menovaní viceguvernéra Národnej banky Slovenska medzi vládou a prezidentom z 13. júna 2006
k návrhu na poverenie alternátov na uvedenie alebo odôvodnenie materiálov vlády v Národnej rade SR
k návrhu harmonogramu predkladania návrhov zákonov súvisiacich s návrhom zákona o štátnom rozpočte na rok 2007 - najneskoršie možné termíny
k návrhu nariadenia vlády SR o povinnom používaní bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích zariadení vo vozidlách určitých kategórií
k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Indickou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií
k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Jordánskym hášimovským kráľovstvom o podpore a vzájomnej ochrane investícií
k informácii o transpozičnom deficite SR
k správe o lesnom hospodárstve v SR 2006 (stav za rok 2005)
k správe o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR 2006 (stav za rok 2005)
k správe o vodnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2005
k návrhu na zmeny v zložení Ústrednej povodňovej komisie a v štatúte Ústrednej povodňovej komisie
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 970 zo 7. decembra 2005 k návrhu na riešenie zintenzívnenia konaní o stave obnovy evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim podľa zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov
k použitiu rezervy na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii
k návrhu na vyčlenenie prostriedkov z rezervy vlády na úhradu výdavkov súvisiacich s vybudovaním memoriálu obetiam leteckej katastrofy slovenského vojenského lietadla v obci Hejce – Maďarsko
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac september 2006
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 287 z 5. apríla 2006
k návrhu na odvolanie a vymenovanie prednostu Krajského stavebného úradu v Trnave a prednostu Krajského stavebného úradu v Banskej Bystrici
k návrhu na voľbu riaditeľa Národného bezpečnostného úradu