Zoznam uznesení zo dňa 12. decembra 2007

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon NR SR č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 172/2003 Z. z.
k návrhu zákona o zrušení Národnej akadémie obrany maršala Andreja Hadika a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností
k stratégii Slovenskej republiky pri príprave, nominácii a obsadzovaní postov v inštitúciách Európskej únie do roku 2013
k návrhu koncepcie systému finančného riadenia ISPA/Kohézny fond, verzia 1.0
k návrhu na poskytnutie štátnej pomoci pre spoločnosti Pankl Automotive Slovakia, s. r. o. a UFT Production Slovakia, s. r. o. Rožňava
k návrhu stratégie liekovej politiky do roku 2010
k správe o riešení situácie v projektoch spolufinancovaných z Kohézneho fondu, vzniknutej vstupom strategického partnera do vodárenských prevádzkových spoločností, z toho vyplývajúcich rizikách a navrhovaných opatreniach zo strany Slovenskej republiky
k návrhu na ukončenie pôsobenia príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v misii UNDOF na Golanských výšinách
k návrhu na zvýšenie počtu príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do pozorovateľskej misie UNTSO na Blízkom východe
k návrhu na vyslovenie súhlasu s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky a prítomnosťou príslušníkov zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky za účelom realizácie vojenských cvičení na 1. štvrťrok roka 2008
k návrhu na vymenovanie splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity za členku Rady vlády SR pre verejnú správu
k návrhu na poskytnutie odmeny prednostom krajských pozemkových úradov, prednostom krajských lesných úradov a riaditeľom obvodných pozemkových úradov za II. polrok 2007
k správe o priebehu a výsledkoch VII. zasadania Zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre záležitosti menšín
k návrhu na zrušenie úlohy č. 28 v mesiaci december z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2007
k návrhu na zrušenie úlohy č. 7 v mesiaci december z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2007
k návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády SR
k návrhu na zrušenie úlohy č. 25 v mesiaci december z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2007 a úlohy B.1 uznesenia vlády SR č. 637 z 9. júla 2003
k návrhu na zrušenie úlohy č. 3 v mesiaci september z Plánu práce vlády SR na rok 2007
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 594/2006 Z. z. o technických požiadavkách interoperability systému transeurópskych vysokorýchlostných železníc
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o spracovaní, uschovaní, skladovaní alebo distribúcii tkanív a buniek a o hlásení a vyšetrovaní nežiaducich reakcií a udalostí a prijatých opatreniach
k návrhu na zníženie štátnych finančných aktív z dôvodu trvalého upustenia od vymáhania niektorých pohľadávok štátu
k systému finančného riadenia Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac december 2007
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa vydáva sadzobník poplatkov za vykonávanie veterinárnych kontrol
k návrhu na udelenie štátnych vyznamenaní pri príležitosti 15. výročia vzniku Slovenskej republiky
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení nariadenia vlády SR č. 519/2006 Z. z.
k návrhu na vymenovanie profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky do prvej generálskej hodnosti a povýšenie profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky do vyššej generálskej hodnosti
k návrhu na zrušenie uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 86 z 31. januára 2007 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 372 z 25. apríla 2007
k aktualizácii zaradenia stavieb a budov do kategórie objektov osobitnej dôležitosti alebo do kategórie ďalších dôležitých objektov na obranu štátu, spôsob ich ochrany a obrany