Zoznam uznesení zo dňa 3. februára 2010

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu na uzavretie Rámcovej dohody o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Indonézskou republikou na strane druhej
k návrhu na zmenu štatútu Rady vlády SR pre národnostné menšiny a etnické skupiny
k správe o plnení úloh zahraničnej politiky Slovenskej republiky v roku 2009
k zameraniu zahraničnej politiky SR na rok 2010
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na február 2010
k návrhu poslancov Národnej rady SR Milady Belásovej a Jozefa Ďuračku na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1306)
k návrhu Koncepcie štátnej bytovej politiky do roku 2015
k návrhu účasti delegácie SR vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na mimoriadnom zasadnutí Európskej rady v Bruseli 11. februára 2010
k správe o priebehu a výsledkoch rokovania Európskej rady v Bruseli 10. a 11. decembra 2009
k návrhu na úpravu plánu finančnej alokácie v Operačnom programe Informatizácia spoločnosti v rámci prioritnej osi 1
k informácii o výsledkoch monitoringu implementácie zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 317/2009 Z. z. za obdobie do 30. júna 2009