Zoznam uznesení zo dňa 15. júna 2005

k návrhu zákona o lobingu a o zmene a doplnení niektorých zákonovk návrhu zákona o lobingu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 288/2003 Z. z. o hlásení chorôb zvierat
k správe o ukončení programovaniaPrechodného fondu (Transition Facility) na rok 2005
k návrhu na úpravu funkčných platov prednostov krajských pozemkových úradov, prednostov krajských lesných úradov a riaditeľov obvodných pozemkových úradov v nadväznosti na nariadenie vlády SR č. 203/2005 Z.z.
k návrhu na zrušenie úlohy B.2 uznesenia vlády SR č. 135 z 26. februára 2003 k monitoru napĺňania administratívnych kapacít vytvorených uznesením vlády SR č. 702 z 18. júla 2001 k 1. januáru 2003
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac jún 2005
k návrhu nariadenia vlády SR o meradlách
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o vedecko-technickej spolupráci
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o vzájomnom uznávaní častí štúdia a rovnocennosti dokladov o vzdelaní, hodností a titulov získaných v Slovenskej republike a v Poľskej republike
k návrhu na odvolanie a vymenovanie zástupcov štátu v Rade hospodárskeho a sociálneho partnerstva SR
k návrhu vyhodnotenia pôsobenia ozbrojených síl SR v operáciách a misiách medzinárodného krízového manažmentu za rok 2004 s návrhom predpokladanej účasti v rokoch 2005 - 2006
k súhrnnej správe o stave zabezpečenia a plnení Rozvojového programu priorít verejných prác na roky 2004 až 2006
k návrhu na určenie funkčných platov prednostov krajských úradov životného prostredia na základe nariadenia vlády SR č. 203/2005 Z. z. o zvýšení platových taríf štátnych zamestnancov
k správe o plnení úloh vyplývajúcich zo Stratégie prevencie kriminality v Slovenskej republike (aktualizácia na roky 2003 - 2006) v roku 2004 a prioritách prevencie na rok 2005
k návrhu na prijatie zmien a doplnení Dohody o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej
k návrhu na odvolanie a vymenovanie riaditeľa Obvodného pozemkového úradu v Galante
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ