Zoznam uznesení zo dňa 20. marca 2002

k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných činiteľov (tlač 1332)
k návrhu Výboru Národnej rady SR pre vzdelanie, vedu, mládež a šport na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (tlač 1325)
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa upravia podmienky držania psov (tlač 1288)
k návrhu zákona o vyšších súdnych úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona o výrobe a uvádzaní liehu na trh
k návrhu nariadenia vlády SR o spôsobe výpočtu platovej relácie na výpočet časti platu v peňažných prostriedkoch v inej ako slovenskej mene a o obsahu cenovej dokumentácie na určenie platového koeficientu
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody emisií hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore
k finančnému memorandu ISPA pre rok 2001 pre projekt Rekonštrukcia a rozšírenie čistiarne odpadových vôd v meste Zvolen
k Dodatku č. 1 finančného memoranda ISPA pre rok 2001 pre projekt Sústava odkanalizovania a čistenia odpadových vôd, Banská Bystrica
k návrhu na zvýšenie rozpočtových nákladov stavby Rekonštrukcia Divadla Jonáša Záborského Prešov a jej zaradenie medzi stavby financované z individuálnych kapitálových výdavkov štátneho rozpočtu
k návrhu finančného zabezpečenia časti generálnych opráv a modernizácie lietadiel TU 154M a JAK-40 formou priamej úhrady finančných prostriedkov zodpovedajúcich hodnote zahraničných subdodávok tovarov a služieb vo výške 3,687 mil. USD, vyčlenených z prostriedkov zadlženosti Ruskej federácie voči Slovenskej republike v prospech spoločnosti ARIMPEX, s.r.o., poverenej Ministerstvom vnútra SR
k návrhu na doplnenie zoznamu zdravotníckych zariadení zahrnutých do 2. etapy privatizácie
k návrhu na zmenu štatútu kúpeľného miesta Vysoké Tatry
k návrhu na vymenovanie nových členov Rady vlády SR pre informatiku
k návrhu na použitie prostriedkov z nerozpočtovaných prostriedkov štátneho rozpočtu z kapitoly Všeobecná pokladničná správa za rok 2001, získaných v súlade so zákonom SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov na finančné zabezpečenie aktivít rezortu školstva Slovenskej republiky
k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na Druhom svetovom zhromaždení o starnutí v Madride (8. až 12. apríla 2002)
k dodatku č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac marec 2002
k návrhu na voľbu predsedu Úradu pre štátnu pomoc
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vyslovenie nedôvery vláde SR (tlač 1428)
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o rozsahu vyučovacej činnosti a výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov
k návrhu na zmenu bodu B. 13 uznesenia vlády SR č. 395 z 9. mája 2001
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 411/2001 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy
k návrhu na určenie celkových početných stavov Policajného zboru, Národného bezpečnostného úradu a Ministerstva obrany SR na rok 2002 - VYHRADENÉ