Zoznam uznesení zo dňa 23. mája 2007

k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia uznesenia Národnej rady SR č. 326/2007 prijatého na 10. schôdzi Národnej rady SR
k správe o plnení programu ďalšieho rozvoja ochrany obyvateľov Slovenskej republiky proti chemickým zbraniam do roku 2007
k správe o plnení úloh zo smernice pre civilné núdzové plánovanie v Slovenskej republike
k správe o plnení úloh vyplývajúcich z aktualizovaného Komplexného programu boja so zločinnosťou
k správe o priebehu a následkoch povodní v Slovenskej republike za obdobie máj – december 2006
k aktualizácii záverov a odporúčaní vyplývajúcich z dotazníka Právna ochrana pred netransparentnosťou, zneužívaním a konfliktom záujmov vo vzťahu k rozhodovaniu o využívaní fondov EÚ v SR pre programové obdobie 2007 - 2013
k návrhu optimalizácie infraštruktúry verejnoprávnych vysielateľov v podmienkach digitalizácie vysielania
k návrhu na zrušenie úloh č. 16 až 33 a 35 až 37 v mesiaci máj z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2007
k návrhu na vymenovanie člena Bankovej rady Národnej banky Slovenska
k návrhu nariadenia vlády SR o podmienkach výberu žiadostí o zaradenie do opatrenia životné podmienky zvierat
k správe o zisteniach z certifikačných overovaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu k 31. decembru 2006
k návrhu princípov právneho oddelenia činností spojených s prevádzkovaním distribučnej sústavy v spoločnostiach Stredoslovenská energetika, a. s., Západoslovenská energetika, a. s., Východoslovenská energetika a. s.
k návrhu na odsúhlasenie postupu Ministerstva hospodárstva SR podľa § 47c ods. 3 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
k návrhu na udelenie výnimky z uznesenia vlády SR č. 72 z 25. januára 2006 v znení uznesenia vlády SR č. 166 z 22. februára 2006 a uznesenia vlády SR č. 208 z 1. marca 2006 a návrhu na odsúhlasenie zámeny nehnuteľného majetku štátu podľa zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov v súlade s bodom A. 3 uznesenia vlády SR č. 86 z 31. januára 2007 pre Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline, štátnu rozpočtovú organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva vnútra SR
k návrhu postupov pre zastupovanie Slovenskej republiky pred súdmi Európskych spoločenstiev
k dodatku č. 4 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac máj 2007
k ročnej správe o výsledku hospodárenia EXIMBANKY SR za rok 2006
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 419 z 9. mája 2007
k správe o programe racionalizácie v systéme zdravotníctva SR