Zoznam uznesení zo dňa 8. decembra 2004

k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia uznesenia Národnej rady SR č. 1339/2004 prijatého na 33. schôdzi Národnej rady SR
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.
k návrhu na podpis Dohovoru o počítačovej kriminalite z 23. novembra 2001 Slovenskou republikou
k postupu pre uplatňovanie ustanovení v oblasti záložného práva v rámci pravidiel pre čerpanie štrukturálnych fondov a štátneho rozpočtu
k návrhu konečnej podoby zmluvných dokumentov súvisiacich s privatizáciou Slovenských elektrární, a.s. (Zmluva o kúpe akcií, Akcionárska zmluva, Zmluva o viazanom účte, Konzultačná zmluva a List obsahujúci priznania) - NESPRÍSTUPŇOVAŤ
k návrhu ďalšieho postupu pri realizácii priemyselno-technologického parku Záhorie
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac december 2004
k návrhu štatútu Bezpečnostnej rady SR, úloh Kancelárie Bezpečnostnej rady SR, zmeny a doplnenia Rokovacieho poriadku Bezpečnostnej rady kraja a Rokovacieho poriadku výboru Bezpečnostnej rady SR pre koordináciu spravodajských služieb
k návrhu Plánu práce Bezpečnostnej rady SR na rok 2005
návrhu na vymenovanie guvernéra Národnej banky Slovenska
k Druhej správe o implementácii Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín v Slovenskej republike
k správe o priebehu a výsledkoch rokovania Európskej radyv Bruseli 4. a 5. novembra 2004
k návrhu na vypovedanie Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sudánskej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva, podpísanej v Chartúme 12. februára 1970
návrhu na vypovedanie Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Laoskej ľudovodemokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva, podpísanej vo Vientiane 28. decembra 1979
k návrhu na zmenu v systemizácii štátnych zamestnancov rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
k návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády SR pre ministra pôdohospodárstva
k návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády SR a Plánov legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na roky 2003 a 2004
k návrhu na zrušenie úlohy č. 3 v mesiaci november z Plánu práce vlády SR na rok 2004
k návrhu zákona o vojnových hroboch
k návrhu na uzavretie Dohody medzi Českou republikou, Poľskou republikou a Slovenskou republikou o zrušení mnohonárodnej brigády
k návrhu účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom na zasadnutí Európskej rady v Bruseli 16. a 17. decembra 2004
k hodnoteniu súčasného stavu riešenia kalamitnej situácie v lesných ekosystémoch SR a návrh opatrení na riešenie ďalšieho postupu odstraňovania následkov kalamity
k správe o plnení úloh a súčasnom stave športu v SR a o pripravovaných opatreniach na skvalitnenie a sprehľadnenie finančných tokov a legislatívnych aktivít na zlepšenie podmienok pre mládežnícky, regionálny a vrcholový šport a šport pre všetkých (dopracovanie)
k návrhu na určenie platov a poskytnutie odmeny prednostom krajských stavebných úradov a návrhu na zmenu vo vymenovaní prednostov krajských stavebných úradov
k návrhu na poskytnutie odmeny prednostom krajských úradov životného prostredia za plnenie úloh v roku 2004
k návrhu na zmenu uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1003 z 27. októbra 2004 k správe o realizácii výstavby Cyklotrónového centra Slovenskej republiky a návrhu na vytvorenie organizácie
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 2/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre základné školy, stredné školy, strediská praktického vyučovania, základné umelecké školy a školské zariadenia