Zoznam uznesení zo dňa 15. augusta 2001

k návrhu zákona o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami
k návrhu zákona o cenných papieroch a investičných službách
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/1997 Z.z. o ochranných známkach
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády SR č. 64/1998 Z.z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Bratislavský kraj
k návrhu nariadenia vlády SR o požiadavkách na používanie označenia, symbolov a signálov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
k správe o uplatňovaní zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a schválených opatrení v orgánoch štátnej správy
k aktualizácii koncepcie transformácie a privatizácie štátnych podnikov Slovenskej autobusovej dopravy
k návrhu zákona o ochrane pamiatkového fondu
k návrhu zákona o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády SR č. 480/2000 Z.z., ktorým sa vydáva colný sadzobník na rok 2001 v znení neskorších predpisov
k programu na podporu rozvoja spracovania a využívania drevnej suroviny
k správe o plnení opatrení a postupe prác na zavedení JASPI pre štátne orgány SR
k zmene úverových zmlúv súvisiacich so zrušením Štátneho fondu cestného hospodárstva Slovenskej republiky a prevzatiu jeho záväzkov Slovenskou republikou
k správe o ukončení rokovaní o liberalizácii obchodu s rybami a rybími produktmi medzi Slovenskou republikou a Európskou úniou a návrh na úpravu koncesných listín medzi SR a EÚ
k návrhu na uzavretie Opčného protokolu k Dohovoru o právach dieťaťa o účasti detí v ozbrojených konfliktoch a na uzavretie Opčného protokolu k Dohovoru o právach dieťaťa o obchodovaní s deťmi, detskej prostitúcii a detskej pornografii
k návrhu na ratifikáciu Dohody o nezákonnom obchodovaní po mori, ktorou sa vykonáva článok 17 Dohovoru OSN proti nezákonnému obchodovaniu s omamnými a psychotropnými látkami
k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o železničnej privilegovanej peážnej doprave v mimoriadnych situáciách
k návrhu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Štátu Izrael o vzájomnej pomoci v colných otázkach
k návrhu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bieloruskej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií
k správe z 9. zasadnutia Medzivládnej komisie pre obchodno-hospodársku, vedecko-technickú a kultúrnu spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou
k návrhu vzorovej dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou iného štátu o readmisii osôb
k návrhu na pridelenie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na rok 2001 z kapitoly VPS pre projekt trilaterálnej spolupráce Slovenskej republiky, Maďarskej republiky a Rakúskej republiky „Európska stredná škola vo Viedni“
k návrhu rozvojového programu Koncepcie externej integračnej komunikačnej stratégie SR v členských krajinách Európskej únie
k návrhu na uskutočnenie oficiálnej návštevy delegácie vlády SR vedenej predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom v Juhoslovanskej zväzovej republike 30. a 31. augusta 2001
k návrhu na zmenu vo funkcii hlavného hraničného splnomocnenca Slovenskej republiky
k návrhu na určenie platových náležitostí splnomocnenkyni vlády SR na riešenie problémov rómskej národnostnej menšiny
k návrhu na zmenu znenia úlohy B.2 uznesenia vlády SR č. 855 z 25. októbra 2000 k návrhu na riešenie havarijnej situácie na skládke popolovín v okrese Myjava
k návrhu na riešenie úlohy B.1 uznesenia vlády SR č. 483 z 30. mája 2001
k postupu a kritériám na uvoľňovanie prostriedkov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR rodinám postihnutým povodňami v júli 2001
k návrhu na vyslanie jednotky Armády Slovenskej republiky do spoločného česko-slovenského práporu v rámci síl KFOR
k návrhu transformácie Správy služieb diplomatickému zboru na akciovú spoločnosť so 100% majetkovou účasťou štátu
Správa z kontroly plnenia úloh z uznesení vlády SR, splatných v I. štvrťroku 2001, so zameraním na kontrolu plnenia úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády SR k „Návrhu opatrení, ktoré stanovujú spôsob prístupu k informáciám v súlade s dokumentom AUDIT a so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám“
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac august 2001
k správe o postupe zabezpečovania prípravy stavby „Žilinská univerzita v Žiline - Výučbové priestory Veľký diel“ na začatie v roku 2002
k informácii o zabezpečení vyrovnanej bilancie základného fondu dôchodkového zabezpečenia, vrátane finančného krytia zvýšenia dôchodkov v roku 2001
k správe o plnení Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2001 za obdobie od 1. januára do 30. júna 2001
k jednotnému riadeniu ozbrojených síl Ministerstvom obrany SR a k návrhu zabezpečenia úloh, ktoré v súčastnosti plnia Vojská ministerstva vnútra a Železničné vojsko - TAJNÉ !