Zoznam uznesení zo dňa 17. apríla 2002

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona o finančnom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností
k návrhu zákona o environmentálnom označovaní výrobkov
k návrhu zákona o systéme environmentálne orientovaného riadenia a auditu
k návrhu poslanca Národnej rady SR Lászlóa Hóku na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon)
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona o ochrane ovzdušia
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona o účtovníctve
k návrhu zákona o navrátení nezákonne vyvezených kultúrnych predmetov
k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon NR SR č. 309/1993 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 310/1993 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 229/1995 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 411/2001 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy
k návrhu rozhodnutia Asociačnej rady Európskej únie a Slovenskej republiky o prijatí podmienok účasti Slovenska na programe Spoločenstva Fiscalis
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci pri katastrofách
k analýze cestovného ruchu v SR z pohľadu zriadenia Národného úradu pre cestovný ruch SR
k návrhu účasti a smernice delegácie SR na 55. svetovom zdravotníckom zhromaždení 13. až 18. mája 2002 v Ženeve
k návrhu na komplexné riešenie problematiky koncesionárskych poplatkov formou prípravy nového zákona
k návrhu na zrušenie úlohy D.29 z uznesenia vlády SR č. 525 z 13. júna 2001 k návrhu východísk štátneho rozpočtu na rok 2002
k dodatku č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac apríl 2002
k návrhu vzorových stanov akciovej spoločnosti so 100% majetkovou účasťou štátu
k návrhu na zvýšenie rozpočtových nákladov stavby Rekonštrukcia objektu LUNA pre Slovenskú poľnohospodársku knižnicu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a jej zaradenie medzi stavby financované v roku 2002 z individuálnych výdavkov
k správe o bezpečnostných rizikách spojených s realizáciou projektu KASROŠ a siete GOVNET
k návrhu na vymenovanie generálneho riaditeľa Úradu pre finančný trh
k návrhu na vymenovanie vyjednávačov a signatárov kolektívnej dohody na rok 2003 v zmysle zákona č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov
k návrhu na doplnenie Zoznamu rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií navrhnutých na ich premenu na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby