Zoznam uznesení zo dňa 30. novembra 2005

k návrhu poslanca Národnej rady SR Ivana Šimka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2004 Z. z. o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve SR na obec alebo vyšší územný celok (tlač 1309)
k návrhu ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Radou ministrov Bosny a Hercegoviny o readmisii osôb a Protokolu na vykonávanie Dohody
k návrhu transformácie vybraných príspevkových organizácií v pôsobnosti Ministerstva obrany SR na akciové spoločnosti so 100 % majetkovou účasťou štátu
k zoznamu príspevkových organizácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva SR, navrhnutých na premenu podľa § 2 ods. 2 zákona č. 13/2002 Z. z. o podmienkach premeny niektorých rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (transformačný zákon) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
k návrhu na priznanie odmeny prednostom krajských pozemkových úradov, riaditeľom obvodných pozemkových úradov a prednostom krajských lesných úradov za rok 2005 a odmeny pri dosiahnutí 50 rokov veku
k návrhu na poskytnutie odmeny prednostom krajských úradov životného prostredia za kvalitné plnenie úloh v roku 2005
k návrhu na poskytnutie odmeny prednostom krajských stavebných úradov
k návrhu na zrušenie úlohy č. 5 na mesiac október z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2005
k návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády SR uložených ministrovi obrany SR
k návrhu na zrušenie úlohy č. 7 v mesiaci november z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2005
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac december 2005
k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia uznesenia Národnej rady SR č. 1970/2005 prijatého na 51. schôdzi Národnej rady SR
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 307/2003 Z. z., ktorým sa upravujú požiadavky na zdravie zvierat pri výmene a dovoze produktov živočíšneho pôvodu, ktoré nepodliehajú iným veterinárnym požiadavkám v znení neskorších predpisov
k návrhu na zabezpečenie využitia Švajčiarskeho finančného mechanizmu v SR
k návrhu alokácie finančných prostriedkov na jednotlivé priority Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu a návrhu na úpravu materiálu Riadenie implementácie, finančné riadenie, kontrola a audit finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu
ku Konvergenčnému programu Slovenska na roky 2005 až 2010
k správe o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike s návrhmi na jeho zlepšovanie
k zásadám postupu delegácie Slovenskej republiky na VI. Ministerskej konferencii WTO, ktorá sa uskutoční 13. až 18. decembra 2005 v Hongkongu v Číne
k návrhu na vydanie rozhodnutia, ktorým sa mení rozhodnutie vlády SR č. 569 z 20. júna 2001 o privatizácii podniku Západoslovenské energetické závody, štátny podnik so sídlom v Bratislave
k návrhu stanov a zakladateľských listín akciových spoločností založených na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rezorte Ministerstva obrany SR
k návrhu na zvýšenie obstarávacej ceny stavby DeD a DSS Železná Studienka - MŠ Röntgenova - Lenárdova, ktorej skutočná obstarávacia cena v priebehu realizácie dosiahne 100 mil. Sk
k návrhu riešenia záväzkov Slovenského pozemkového fondu a dofinancovania Spojenej školy Gymnázium Jura Hronca a Základná škola Košická
k návrhu na vysporiadanie záväzkov zdravotníckych zariadení voči Sociálnej poisťovni, záväzkov zdravotnej poisťovne Perspektíva v konkurze voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a záväzkov ŽSR voči spoločnosti VERITEĽ, a. s.
k návrhu na vymenovanie členov Bankovej rady Národnej banky Slovenska
k návrhu na zmenu bodu B.2 uznesenia vlády SR č. 870 z 9. novembra 2005
k návrhu na zrušenie uznesení vlády SR č. 537/2003 a č. 985/2003 a návrhu na odvolanie a vymenovanie predsedu Správy štátnych hmotných rezerv SR
k návrhu na odvolanie a vymenovanie prednostu krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie