Zoznam uznesení zo dňa 21. marca 2001

k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 279/1993 Z.z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov (tlač 884)
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov
k správe o plnení úloh zahraničnej politiky SR za rok 2000 a zameraní zahraničnej politiky SR na rok 2001
Uznesenie
k návrhu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vzájomnom uznávaní výsledkov laboratórnych skúšok u poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov
k správe o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 1999
k dodatku č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac marec 2001
k návrhu na prijatie a ocenenie najúspešnejších športových reprezentantov Slovenskej republiky v roku 2000 predsedom vlády Slovenskej republiky
k návrhu Memoranda o porozumení medzi vládou SR a spoločnosťou Matsushita Audio Video (Deutschland) GmbH o priamej investícii spoločnosti Matsushita Audio Video na Slovensku
k návrhu riešenia vrátenia zápožičiek obilia - TAJNÉ!
k návrhu úloh technického rozvoja ... - TAJNÉ!
k správe o priebehu a výsledkoch zahraničnej pracovnej cesty štátneho tajomníka Ministerstva financií SR V. Podstránskeho - TAJNÉ!