Zoznam uznesení zo dňa 28. mája 2003

k návrh žiadosti o financovanie z ISPA pre projekt Systém odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v meste Humenné a v regióne Horný Zemplín
k správe o zavádzaní vnútorného auditu v SR
k návrhu na vyňatie Wolkerovho odborného liečebného ústavu tuberkulózy a respiračných chorôb Tatranská Polianka a Odborného liečebného ústavu chronických ochorení Lehnice zo zoznamu zdravotníckych zariadení zahrnutých do druhej etapy privatizácie a návrh na doplnenie zoznamu príspevkových organizácií navrhnutých na ich premenu na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 13/2002 Z. z. o podmienkach premeny niektorých rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
k návrhu riešenia zabezpečenia zdravotníckej výstavby a výuky
k účtovnej závierke Slovenského pozemkového fondu k 31. 12. 2002, návrhu rozdelenia hospodárskeho výsledku Slovenského pozemkového fondu za rok 2002, návrhu korekcie už vládou schváleného rozpočtu Slovenského pozemkového fondu na rok 2003, návrhu rozpočtu Slovenského pozemkového fondu na roky 2004 a 2005
k návrhu na prijatie zásad pre transfery citlivých chemických a biologických tovarov
k správe medzirezortnej komisie pre záchranu lokalít zapísaných v Zozname svetového dedičstva za rok 2002
k návrhu na zmenu úlohy B.5 a B.6 uznesenia vlády SR č. 1154 z 12. decembra 2001 k prioritným úlohám vlády SR vyplývajúcim z Pravidelnej správy o pripravenosti SR na členstvo v Európskej únii z 13. novembra 2001
k návrhu na zmenu bodu C.3 uznesenia vlády SR č. 604 z 27. júna 2001 k návrhu harmonizácie vízovej politiky SR s vízovou politikou Európskej únie
k návrhu na uzavretie Bezpečnostnej dohody medzi vládou SR a vládou Švédskeho kráľovstva o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac jún 2003
k návrhu ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov
k návrhu zákona o zriadení Špeciálneho súdu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k vývoju slovenskej ekonomiky v mesiacoch január až apríl 2003 a návrh opatrení na elimináciu rizík vo verejných financiách v roku 2003
k správe o súčasnom stave prípravy na štrukturálne fondy a Kohézny fond a harmonogram ďalšieho postupu
k návrhu na poskytnutie finančných prostriedkov z rezervy vlády SR na sanáciu hradného múru Trenčianskeho hradu
k návrhu na vymenovanie člena Legislatívnej rady vlády SR