Zoznam uznesení zo dňa 19. mája 2004

k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (tlač 610)
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania a ktorým sa dopĺňa zákon č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní
k návrhu nariadenia vlády SR o požiadavkách na obchod s koňovitými zvieratami určenými na súťaženie a o ustanovení podmienok účasti na pretekoch
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády SR č. 573/2002 Z. z. o obsahu a rozsahu odborného vzdelávania a o obsahu a rozsahu skúšky v dočasnej štátnej službe
k návrhu legislatívneho zámeru zákona o prírodných liečivých zdrojoch, zdrojoch prírodných minerálnych vôd, prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných miestach
k návrhu na pristúpenie Slovenskej republiky k Zmluve medzi štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami Severoatlantickej zmluvy, vzťahujúcej sa na status ich ozbrojených síl
k návrhu na pristúpenie Slovenskej republiky k Protokolu o statuse medzinárodných vojenských veliteľstiev zriadených podľa Severoatlantickej zmluvy
k návrhu opatrení na zdokonalenie správneho súdnictva
k správe o stave plnenia legislatívnych zámerov a návrhov zákonov vyplývajúcich zo Správy o konkrétnych opatreniach pri plnení Programového vyhlásenia vlády SR v oblasti boja proti korupcii
k návrhu účasti delegácie SR na XI. Konferencii OSN o obchode a rozvoji (UNCTAD) 13. až 18. júna 2004 v Brazílii
k návrhu na uskutočnenie oficiálnej návštevy delegácie vlády SR, vedenej predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom, v Českej republike 20. a 21. mája 2004
k návrhu harmonogramu spracovania Národného rozvojového plánu na programovacie obdobie 2007 až 2013
k návrhu na vybudovanie Lokálnej seizmickej siete východné Slovensko
k rozpracovaniu opatrení na realizáciu koncepčných zámerov a stanovených cieľov Strednodobej koncepcie politiky pôdohospodárstva na roky 2004 až 2006
k návrhu na zrušenie a zmenu niektorých úloh z uznesení vlády uložených ministrovi financií
k návrhu Výročnej správy o činnosti Fondu národného majetku SR za rok 2003
k návrhu Ročnej účtovnej závierky Fondu národného majetku SR za rok 2003
k dodatku č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na máj 2004
k návrhu na účasť delegácie SR na 3. schôdzi strán Dohovoru EHK OSN o hodnotení vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice, ktorá sa bude konať v Cavtate, Chorvátsko, 1. – 4. júna 2004
k návrhu na odvolanie z funkcie podpredsedu Úradu na ochranu osobných údajov
k návrhu na vydanie rozhodnutia o transformácii štátnej príspevkovej organizácie Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby
k návrhu na vysporiadanie pohľadávok a. s. Veriteľ voči zdravotnému systému
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky v Juhoafrickej republike výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky v Angolskej republike, Madagaskarskej republike, Malawijskej republike, Mozambickej republike, Zambijskej republike a Zimbabwianskej republike
k návrhu zoznamu položiek hmotných rezerv, ich minimálnych limitov a orientačných cieľových stavov na roky 2005 - 2006 - VYHRADENÉ