Zoznam uznesení zo dňa 29. novembra 2006

k návrhu poslanca Národnej rady SR Maroša Kondróta na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony (tlač 107)
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2005 Z. z. a o doplnení zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov
k návrhu na uzavretie Dohody o spolupráci, ktorá sa týka civilného globálneho navigačného satelitného systému (GNSS), medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi a Marockým kráľovstvom
ku Konvergenčnému programu Slovenska na roky 2006 až 2010 – aktualizácia 2006
k návrhu Národného akčného plánu pre problémy s alkoholom na obdobie rokov 2006 - 2010
k Legislatívnemu a pracovnému programu Európskej komisie na rok 2007 a Správe o prioritách vyplývajúcich z Legislatívneho a pracovného programu Európskej komisie na rok 2007 pre Slovenskú republiku
k Národnej správe o stratégiách sociálnej ochrany a sociálnej inklúzie pre roky 2006 - 2008
k návrhu na účasť Slovenskej republiky na založení združenia právnických osôb s názvom EURAMET, e. V.
k návrhu schémy regionálnej pomoci pre veľké podniky
k návrhu účasti delegácie SR na prvom zasadnutí Konferencie zmluvných strán Rámcového dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát, Kyjev, Ukrajina, 11. - 13. decembra 2006
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac december 2006
k návrhu na vymenovanie splnomocnenca vlády SR pre zabezpečenie vstupu SR do Schengenského priestoru
k návrhu na vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra SR
k návrhu na odvolanie a vymenovanie prednostu krajského pozemkového úradu a riaditeľov obvodných pozemkových úradov
k návrhu na vyčlenenie prostriedkov pre vyššie územné celky vo výške 300 mil. Sk na krytie strát podnikov Slovenskej autobusovej dopravy za rok 2005
k návrhu na voľbu predsedu Telekomunikačného úradu SR
k informácii o podozrivom prevode vagónov Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s. na súkromnú spoločnosť