Zoznam uznesení zo dňa 18. mája 2005

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR o výkone zdrojov tepla na vykurovanie priestorov a prípravu teplej úžitkovej vody v nepriemyselných budovách
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh
k návrhu na vyčlenenie prostriedkov z rozpočtovej rezervy vlády na zabezpečenie prípravy a pôsobenia Slovenskej republiky v Bezpečnostnej rade OSN, technické zabezpečenie Vládneho výboru na obnovu a rozvoj Tatier, odmeny členom Súdnej rady SR, personálne posilnenie Univerzitnej knižnice v Bratislave, zabezpečenie predsedníctva SR v Stredoeurópskej iniciatíve v roku 2005 a realizáciu vykonávacieho plánu informovania verejnosti po vstupe SR do EÚ pre rok 2005
k rozpracovaniu opatrení Akčného plánu rizikového kapitálu Európskej únie na podmienky Slovenskej republiky
k priebehu realizácie a aktualizácie programu útlmu banskej činnosti a likvidácie hnedouhoľnej bane v a. s. Baňa Dolina Veľký Krtíš
k návrhu Národného plánu na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky na II. polrok 2005 s výhľadom do roku 2010
k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 64. zasadnutí Dunajskej komisie, ktoré sa uskutoční 18. a 19. mája 2005 v Budapešti
k návrhu na vyslovenie súhlasu s bezodplatným prevodom vlastníctva majetku štátu v správe Ministerstva obrany SR
k návrhu na zvýšenie obstarávacej ceny stavby Rozšírenie Kliniky rádioterapie a onkológie vo Východoslovenskom onkologickom ústave v Košiciach, u ktorej v priebehu realizácie skutočná obstarávacia cena dosiahla 100 mil. Sk
k dodatku č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac máj 2005
k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia uznesenia Národnej rady SR č. 1579/2005 prijatého na 42. schôdzi Národnej rady SR
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Helénskej republiky o ochrane vymieňaných utajovaných skutočností
k návrhu štatútu Úradu priemyselného vlastníctva SR
k návrhu na odvolanie a vymenovanie splnomocnenca vlády SR pre zahraničných Slovákov
k správe o pokroku pri zavádzaní programového rozpočtovania
k účasti delegácie SR na Druhom stretnutí Konferencie zmluvných strán k Dohovoru o biologickej diverzite plniacej úlohu stretnutia zmluvných strán ku Kartagenskému protokolu o biologickej bezpečnosti, ktoré sa bude konať 30. mája až 3. júna 2005 v Montreali, Kanada
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 365 z 10. mája 2005 k analýze vyplácania dividend od spoločností s majetkovou účasťou štátu a Fondu národného majetku SR