Zoznam uznesení zo dňa 10. februára 2010

k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády SR č. 120/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú analytické normy, toxikologicko-farmakologické normy, klinické normy a protokoly vzťahujúce sa na dokumentáciu o výsledkoch farmaceutického skúšania, toxikologicko-farmakologického skúšania a klinického skúšania vykonávaného na účely registrácie liekov
k návrhu rámcovej pozície Slovenskej republiky k budúcnosti politiky súdržnosti Európskej únie
k hodnotiacej správe a návrhu opatrení pre implementáciu klimaticko-energetického balíčka v podmienkach SR
k Vodnému plánu Slovenska
k návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády SR
k návrhu legislatívneho zámeru nového usporiadania železničných spoločností
k vyhodnoteniu Pilotného projektu k Jednotnej metodike na posudzovanie vybraných vplyvov a návrhu aktualizovanej Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov
k návrhu na povolenie výnimky podľa § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov pre LESY Slovenskej republiky, štátny podnik so sídlom v Banskej Bystrici, odštepný závod Čadca
k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na rozšírenom summite predsedov vlád krajín V4+ k energetickej bezpečnosti (Budapešť, 24. februára 2010)
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na február 2010
k správe o plnení úlohy z bodu B.24 uznesenia vlády SR č. 777 zo dňa 9. novembra 2009
k návrhu na ratifikáciu Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím a Opčného protokolu k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ