Zoznam uznesení zo dňa 10. marca 2004

k návrhu programu osláv vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie
k schéme rozvoja kombinovanej dopravy v SR (schéma štátnej pomoci)
k návrhu na udelenie štátneho súhlasu na pôsobenie súkromnej Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na marec 2004
k návrhu zákona o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu na ratifikáciu Protokolu o pristúpení Európskeho spoločenstva k medzinárodnému Dohovoru EUROCONTROL o spolupráci v záujme bezpečnosti letovej prevádzky z 13. decembra 1960, v znení nasledujúcich úprav a Dodatkov zjednotených v Protokole z 27. júna 1997
k návrhu na vypovedanie dohôd o vzájomnom uznávaní dokladov o vzdelaní s Bulharskou ľudovou republikou, Indickou republikou, Irackou republikou, Mongolskou ľudovou republikou, s nástupníckymi štátmi Zväzovej socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie, nástupníckymi štátmi Zväzu sovietskych socialistických republík, Afganskou demokratickou republikou a Ukrajinou
k návrhu účasti delegácie SR na 8. osobitnom zasadnutí Riadiacej rady Programu OSN pre životné prostredie/Globálneho environmentálneho ministerského fóra, 29. až 31. marca 2004, Jeju, Kórejská republika
k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 62. zasadnutí Dunajskej komisie, ktoré sa uskutoční 29. marca až 6. apríla 2004 v Budapešti
k správe o návrhoch obcí na vykonanie územnej zmeny
k návrhu na zmenu a doplnenie uznesenia vlády SR č. 695 zo 16. júla 2003 k návrhu na finančné zabezpečenie úpravy budovy Reduty v súvislosti s Jarným zasadnutím Parlamentného zhromaždenia NATO v Bratislave v roku 2004
k návrhu na úpravu platov prednostov obvodných úradov životného prostredia, vymenovaných do funkcie dňom 15. januára 2004
k návrhu na nomináciu prof. Ing. Mateja Bílého, PhD., DrSc. za prezidenta Európskeho výboru pre normalizáciu
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vyslovenie nedôvery podpredsedovi vlády a ministrovi financií SR Ivanovi Miklošovi (tlač 604)
k návrhu dotácie na regionálny rozvoj mesta Žiliny
k úlohe ministra práce, sociálnych vecí a rodiny, týkajúcej sa platov poslancov Európskeho parlamentu