Zoznam uznesení zo dňa 7. júla 2004

k postupu pri transformácii Železničnej spoločnosti, a. s. a následnej privatizácii majetkovej účasti štátu na podnikaní železničnej spoločnosti prevádzkujúcej nákladnú prepravu
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 317/2003 Z. z. o požiadavkách na výrobu a uvádzanie na trh mletého mäsa a mäsových prípravkov
Uznesenie
k Akčnému návrhu opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia v SR v priebehu roka 2004
k správe z 24. riadneho zasadnutia Rady colnej únie Slovenskej republikya Českej republiky uskutočneného 16. apríla 2004 v Prahe
k správe o pokroku v rozvoji obnoviteľných zdrojov energie vrátane stanovenia národných indikatívnych cieľov pri využívaní obnoviteľných zdrojov energie
k návrhu na schválenie Dohody NATO o poskytovaní technických informácií na obranné účely
k správe o stave zabezpečenia obrany Slovenskej republiky za rok 2003
k návrhu na zvýšenie počtu štátnozamestnaneckých miest a zmenu systemizácie štátnych zamestnancov v štátnej službe na rok 2004 v rozpočtovej kapitole Ministerstva pôdohospodárstva SR
k súhrnnej správe o stave zabezpečenia a plnení Rozvojového programu priorít verejných prác na roky 2004 až 2006
k návrhu na vykonanie zmeny prílohy č. 4 k návrhu na schválenie žiadosti vlády SR o poskytnutí pôžičky z Rozvojovej banky Rady Európy na účely financovania infraštruktúry pre domovy sociálnych služieb formou realizácie projektu Transformácia existujúcich zariadení sociálnych služieb, schváleného uznesením vlády SR č. 403 z 21. mája 2003
k správe o vodnom hospodárstve v Slovenskej republike v roku 2003
k správe o zabezpečení kontinuálneho monitorovania ionizujúceho žiarenia v životnom prostredí a kontrole rádioaktívnej kontaminácie potravín
k návrhu na zrušenie úloh z uznesení vlády SR za Ministerstvo hospodárstva SR, na ktoré nebude možné zabezpečiť rozpočtové krytie v roku 2005 a návrh na zrušenie a zmenu iných úloh Ministerstva hospodárstva SR
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac júl 2004
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
k návrhu na vymenovanie štátnej tajomníčky Ministerstva spravodlivosti SR
k návrhu na vydanie rozhodnutia, ktorým sa mení rozhodnutie Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR č. 651 z 8. 12. 1999 o privatizácii podniku Západoslovenské tlačiarne, štátny podnik so sídlom v Bratislave
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii priamym predajom akcií obchodnej spoločnosti Slovenská autobusová doprava Bratislava, akciová spoločnosť
k návrhu na vydanie rozhodnutia, ktorým sa mení rozhodnutie Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR č. 654 zo 16. 12. 1999 v znení rozhodnutia č. 656 z 30. 3. 2000 o privatizácii podniku Dinas, štátny podnik so sídlom v Banskej Belej
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Poprad – časť Denné detské sanatórium rehabilitačné, Francisciho ul. 900/5, Poprad
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o vykonávaní Dohovoru o posudzovaní vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice
k správe o stave plnenia záväzkov vyplývajúcich z negociačných rokovaní s EK v rámci kapitoly 22 životné prostredie k dátumu vstupu SR do EÚ
k návrhu na uskutočnenie oficiálnej návštevy delegácie vlády Slovenskej republiky, vedenej predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom, v Islandskej republike 16. a 17. augusta 2004
k návrhu na zmenu právnickej osoby na realizáciu časti dodávky prostriedkov individuálnej ochrany (nepriestrelných viest a balistických potrieb) pre zabezpečenie činností špeciálnych útvarov Ministerstva vnútra SR, Ministerstva spravodlivosti SR a Ministerstva financií SR z prostriedkov čiastočného zníženia zadlženosti Ruskej federácie voči Slovenskej republike
k návrhu na vymenovanie predsedu, podpredsedu a členov Správnej radySlovenského pozemkového fondu
k správe o zdravotnom stave obyvateľstva SR
k návrhu na zmenu schválenej systemizácie na rok 2004 v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 328/2004
k návrhu na vymenovanie do funkcie podpredsedu Úradu na ochranu osobných údajov
k návrhu na určenie odmeny podpredsedom ústredných orgánov štátnej správy, podpredsedovi Telekomunikačného úradu a splnomocnencom vlády SR za I. polrok 2004
k vstupu Slovenskej republiky do Agentúry pre obranné spôsobilosti, výskum, vývoj, obstarávanie a vyzbrojovanie (Európska obranná agentúra – EDA)
k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia uznesení Národnej rady SR č. 1118/2004 a 1120/2004 prijatých na 29. schôdzi Národnej rady SR
k informácii o plnení uznesenia vlády SR č. 661 z 30. júna 2004 bod B.3