Zoznam uznesení zo dňa 3. októbra 2007

k návrhu legislatívneho zámeru zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011
k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi mexickými o podpore a vzájomnej ochrane investíciíí
k Monitoringu vývoja stanovísk SR k návrhom právnych aktov Európskej únie
k návrhu štatútu a návrhom na personálne obsadenie Rady vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny a etnické skupiny
k návrhu na doriešenie úhrady výdavkov v súvislosti s mimoriadnymi udalosťami, ktoré vznikli následkami zosuvov pôd na území Slovenskej republiky
k návrhu systému finančného riadenia Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 2.0
k Agende lepšej regulácie v Slovenskej republike a Akčnému programu znižovania administratívneho zaťaženia podnikania v Slovenskej republike 2007 - 2012
k návrhu postupu pre riadiace orgány a/alebo sprostredkovateľské orgány pod riadiacimi orgánmi pri zabezpečovaní pohľadávok štátu v súvislosti s financovaním projektov podporovaných zo štrukturálnych fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu
k návrhu na povolenie výnimky podľa § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov pre Vojenské lesy a majetky SR – štátny podnik so sídlom v Pliešovciach
k správe o vodnom hospodárstve v Slovenskej republike v roku 2006
k aktualizácii súboru indikátorov stavu a ochrany biodiverzity na Slovensku
k návrhu na vyslovenie súhlasu s bezodplatným prevodom vlastníctva majetku štátu v správe Ministerstva obrany SR
k návrhu na odvolanie a vymenovanie zástupcu Slovenskej republiky v Európskej komisii pre demokraciu prostredníctvom práva
k aktualizácii akčného plánu smernice pre civilné núdzové plánovanie v Slovenskej republike na základe opatrení z Ministerskej smernice NATO na roky 2007 a 2008
k správe o plnení úloh vyplývajúcich z koncepcie boja proti extrémizmu za rok 2006
k správe o činnosti splnomocnenca vlády SR pre zabezpečenie vstupu Slovenskej republiky do Schengenského priestoru
k návrhu na zrušenie úlohy č. 9 v mesiaci september z Plánu práce vlády SR na rok 2007
k návrhu nariadenia vlády SR o určení limitov súm finančných prostriedkov na zabezpečenie štúdia v študijných programoch v externej forme
k návrhu na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc
k správe o rokovaní členských štátov Európskej únie v rámci medzivládnej konferencie Európskej únie o Zmluve, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva
k návrhu na ukončenie pôsobenia zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky v rámci projektu výcvikového strediska pre strednú a východnú Európu pre nižších dôstojníkov
k aktualizovanému Programu starostlivosti o mokrade Slovenska na roky 2008 – 2014 a Akčnému plánu na roky 2008 – 2011 k aktualizovanému Programu starostlivosti o mokrade Slovenska
k návrhu na odsúhlasenie postupu Ministerstva hospodárstva SR podľa § 47c ods. 3 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
k návrhu na odvolanie a vymenovanie riaditeľa Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Michalovciach
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac október 2007
k správe o implementácii systému elektronického verejného obstarávania
k návrhu na vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva hospodárstva SR
k správe o plnení Národného akčného plánu boja proti terorizmu (REV 1) za rok 2006 a návrhu aktualizácie Národného akčného plánu boja proti terorizmu (REV 2)
k návrhu na zapožičanie štátneho vyznamenania Rad Bieleho dvojkríža - Vyhradené