Zoznam uznesení zo dňa 26. novembra 2003

k návrhu poslankyne Národnej rady SR Anny Záborskej na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon NR SR č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov (tlač 409)
k návrhu zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu na podpis Dohovoru Organizácie Spojených národov proti korupcii (New York, 31. október 2003)
k návrhu na udelenie štátnych vyznamenaní pri príležitosti 11. výročia vzniku SR
k správe o pripravenosti SR na čerpanie predvstupových nástrojov, Kohézneho fondu a štrukturálnych fondov k 31. októbru 2003
k návrhu na odvolanie a vymenovanie člena Úverového a záručného výboru vlády SR
k návrhu na vydanie rozhodnutia o transformácii štátnej príspevkovej organizácie Slovenský inštitút medzinárodných štúdií Bratislava na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby
k správe o implementácii Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov v SR
k návrhu opatrení na realizáciu Zmluvy medzi SR a Svätou stolicou o duchovnej službe katolíckym veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch SR
k návrhu legislatívnej zmeny týkajúcej sa čerpania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu s cieľom zabezpečiť zosúladenie právnej normy SR s právom EÚ buď novelou zákona o podpore regionálneho rozvoja alebo novým zákonom o čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu
k prehľadu stavu zásobovania obyvateľstva pitnou vodou v marginalizovaných rómskych osídleniach s návrhom dočasných vyrovnávacích opatrení
k návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády SR uložených predsedníčke Úradu pre verejné obstarávanie
k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac december 2003
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov
k návrhu na zavedenie osobitného ochranného opatrenia vo forme dodatočného cla na dovoz mäsa z hydiny druhu Gallus domesticus
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 728/2002 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení neskorších predpisov
k harmonogramu opatrení vyplývajúcich zo Súhrnnej monitorovacej správy o pripravenosti Slovenska na členstvo v EÚ z 5. novembra 2003
k návrhu Ročnej finančnej dohody 2003 pre program SAPARD
k správe o účasti SR ako aktívneho pozorovateľa na zasadnutí Európskej rady v Bruseli 16. a 17. októbra 2003
k návrhu na schválenie usporiadania vzťahov dotýkajúcich sa štátnej záruky poskytnutej Železniciam SR v zmysle uznesenia vlády SR č. 1111 z 20. decembra 2000
k návrhu na schválenie usporiadania vzťahov dotýkajúcich sa štátnej záruky poskytnutej Železniciam SR v zmysle uznesenia vlády SR č. 468 z 23. mája 2001
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Rakúsko o vedecko-technickej spolupráci
k návrhu na zabezpečenie účasti delegácie SR na X. Generálnej konferencii UNIDO, ktorá sa uskutoční 1. až 5. decembra 2003 vo Viedni
k návrhu na úpravu systemizácie colníkov v štátnej službe na rok 2003
k návrhu ... - VYHRADENÉ