Zoznam uznesení zo dňa 8. septembra 2004

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ku koncepcii financovania projektov podporovaných zo štrukturálnych fondov na roky 2004 až 2006
k návrhu na zrušenie úlohy z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2004
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac september 2004
ku konkretizácii Stratégie prijatia eura v Slovenskej republike
k návrhu poslanca Národnej rady SR Róberta Madeja na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 806)
k návrhu na uskutočnenie oficiálnej návštevy delegácie vlády SR, vedenej predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom v Chorvátskej republike 15. až 19. septembra 2004
k návrhu na účasť delegácie SR na 11. zasadnutí medzivládneho negociačného výboru Rotterdamskej konvencie k PIC procedúre, ktoré sa bude konať v Ženeve, Švajčiarsko, 18. septembra 2004 a na Konferencii členských krajín Rotterdamskej konvencie o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení pre niektoré nebezpečné chemikálie a pesticídy v medzinárodnom obchode, ktorá sa bude konať v Ženeve, Švajčiarsko, 20. až 24. septembra 2004
Návrh na poskytnutie humanitárnej a materiálnej pomoci na zmiernenie následkov teroristických útokov v severnom Osetsku v Ruskej federácii
k návrhu na určenie celkových početných stavov Vojenského spravodajstva
k návrhu Strategického zamerania Vojenského spravodajstva v informačnej oblasti na roky 2004 - 2008
k návrhu aktualizácie rámcovej pozície SR k finančnej perspektíve EÚ po roku 2006
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky