Zoznam uznesení zo dňa 25. augusta 2004

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona SNR č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 71/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o poplatkoch za vykonávanie veterinárnych inšpekcií a veterinárnych kontrol
Nk návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 289/2004 Z. z., ktorým sa vydáva sadzobník poplatkov za vykonávanie veterinárnych inšpekcií a veterinárnych kontrol
k návrhu na zvýšenie obstarávacej ceny stavby rekonštrukcia budov Jiskrových kasární v Košiciach pre sídlo Ústavného súdu SR
k návrhu na poskytnutie investičných stimulov pre príjemcu OSRAM Slovakia, a. s. Nové Zámky
k návrhu na poskytnutie investičných stimulov pre príjemcu Kuenz - SK, s. r. o. Košice
k správe o výsledkoch medzivládnej konferencie k Zmluve zakladajúcej ústavu pre Európu
k návrhu na začatie stavby rekonštrukcia inžinierskych sietí a budovy Zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v Ríme
k návrhu racionalizácie postupov orgánov verejnej správy pri povoľovaní stavieb
k návrhu na zmenu termínu uznesenia vlády SR č. 482 z 11. júna 2003 v bode B.1 a zmenu znenia úlohy uznesenia vlády SR č. 978 z 10. októbra 2001 v bode C.31 v znení uznesenia vlády SR č. 932 z 30. septembra 2003 bodu B.2
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac september 2004
k správe o makroekonomickom prostredí a vývoji verejných financií SR za prvý polrok 2004 a predikcii do konca roka
k správe o plnení štátneho rozpočtu SR za I. polrok 2004
k návrhu vysporiadania realizovaných štátnych záruk prostredníctvom Fondu národného majetku SR v rokoch 2003 a 2004
k súhrnnej správe o účasti Slovenskej republiky v komunitárnych programoch a agentúrach Európskej únie od roku 1998 do roku 2003
k vyhodnoteniu kontrolného mechanizmu, finančného modelu podľa prílohy č. 8 a aktualizácii plánu plnenia konsolidačnej funkcie Železníc SR
k správe o plnení rozvojového programu externej integračnej komunikačnej stratégie SR v členských krajinách EÚ v 1. polroku 2004
k návrhu na riešenie finančnej potreby na oddlženie zdravotníctva prostredníctvom spoločnosti Veriteľ, a. s.
k návrhu na zvýšenie platových taríf a na poskytnutie odmeny pri dosiahnutí 50 rokov veku prednostom krajských úradov životného prostredia
k návrhu na určenie platových náležitostí predsedovi a podpredsedovi Telekomunikačného úradu SR, podpredsedovi Poštového regulačného úradu, predsedovi a vrchnému inšpektorovi Úradu na ochranu osobných údajov, podpredsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy a splnomocnencom vlády SR
k návrhu na určenie odmeny podpredsedovi Poštového regulačného úradu za I. polrok 2004
k správe z kontroly plnenia úloh z uznesení vlády, splatných v I. štvrťroku 2004 a kontroly postupu vybraných obstarávateľov pri vynakladaní verejných prostriedkov na uzatváranie verejných zmlúv na tovary, práce a služby
k návrhu Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na financovanie regionálneho rozvoja na rok 2004 uzavretej medzi Ministerstvom financií SR, Ministerstvom hospodárstva SR a mestom Žilina