Zoznam uznesení zo dňa 17. augusta 2005

k návrhu zákona o výkone trestu povinnej práce a o doplnení zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o výkone trestu povinnej práce)
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR o hladine hluku vnímanej vodičom poľnohospodárskych kolesových traktorov alebo lesných kolesových traktorov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 580/2003 Z. z
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa vyhlasujú medzinárodné sankcie zabezpečujúce medzinárodný mier a bezpečnosť
k návrhu nariadenia vlády SR o zvýšení sumy zaopatrovacieho príspevku
k návrhu nariadenia vlády SR o zvýšení sumy príspevku pri narodení dieťaťa a o zvýšení súm príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi, aktivačného príspevku a ochranného príspevku
k návrhu nariadenia vlády SR o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú limity pre zhodnotenie elektroodpadu a pre opätovné použitie a recykláciu komponentov, materiálov a látok - nové znenie
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na miesto na umiestnenie a pripevnenie zadných tabuliek s evidenčným číslom na motorových vozidlách a ich prípojných vozidlách
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na montáž, umiestnenie, obsluhu a označenie ovládačov poľnohospodárskych kolesových traktorov alebo lesných kolesových traktorov
k návrhu nariadenia vlády SR o najväčších prípustných rozmeroch a najväčšej prípustnej hmotnosti niektorých vozidiel
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na vývodové hriadele poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov a na ich ochranu
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na hĺbku dezénu jazdnej plochy pneumatík určitých kategórií motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na zvukové výstražné zariadenia motorových vozidiel
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na povinné štítky a nápisy, ich umiestnenie a spôsob pripevnenia na motorových vozidlách a ich prípojných vozidlách
k návrhu na uzavretie Medzinárodného dohovoru o potláčaní činov jadrového terorizmu
k návrhu na ratifikáciu Aktov Svetovej poštovej únie prijatých na 23. Svetovom poštovom kongrese v Bukurešti 2004
k princípom používania Fondu solidarity Európskej únie v podmienkach Slovenskej republiky
k správe o makroekonomickom vývoji a vývoji verejných financií SR za I. polrok 2005 a predikcii vývoja do konca roka
k správe o daňových únikoch na spotrebnej dani z liehu a na spotrebnej dani z tabakových výrobkov po vstupe SR do EÚ a návrhu opatrení na ich elimináciu
k správe o implementácii a čerpaní predvstupových nástrojov, štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu k 30. júnu 2005
k návrhu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Radou ministrov Srbska a Čiernej Hory o hospodárskej spolupráci
k analýze a návrhu úpravy legislatívneho rámca rozhodovacieho mechanizmu na vysielanie ozbrojených síl Slovenskej republiky do operácií medzinárodného krízového manažmentu
k návrhu na zmenu a doplnenie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o hraničných priechodoch, o prekračovaní štátnej hranice na turistických chodníkoch križujúcich štátnu hranicu a o zásadách prekračovania štátnej hranice mimo hraničných priechodov, podpísanej 1. júla 1999 v Trstenej, uzavretím dohôd formou výmeny nót
k návrhu na neudelenie štátneho súhlasu na pôsobenie súkromnej vysokej školy s názvom Súkromná odborná vysoká škola COLUMBA v Štúrove
k návrhu zabezpečenia prípravy a účasti výprav Slovenskej republiky na XX. zimných olympijských hrách a IX. zimných paralympijských hrách v Turíne
k správe o priebehu a výsledkoch rokovania Európskej rady, Brusel 16. a 17. jún 2005
k návrhu Stratégie poštovej bezpečnosti
k správe o priebehu a výsledkoch 64. zasadnutia Dunajskej komisie
k návrhu zmien Národnej tabuľky frekvenčného spektra na rok 2005
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac august 2005
k návrhu zákona o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 310 z 27. apríla 2005 k jednostrannému zrušeniu vízových poplatkov za udelenie tranzitných víz (typ B) a krátkodobých víz (typ C) pre štátnych občanov Ukrajiny
k návrhu na zníženie limitu počtu zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zníženie objemu finančných prostriedkov určených na platy zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a súčasné zvýšenie počtu štátnozamestnaneckých miest štátnych zamestnancov a zvýšenie objemu finančných prostriedkov určených na platy štátnych zamestnancov v rozpočtovej kapitole Ministerstva zahraničných vecí SR v roku 2005