Zoznam uznesení zo dňa 17. mája 2006

k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 23/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú laboratórne postupy na kvalitatívnu analýzu dvojzložkových zmesí textilných vlákien a trojzložkových zmesí textilných vlákien
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 291/2003 Z. z. o podmienkach zdravia zvierat pri výmene embryí hovädzieho dobytka a ich dovoze z tretích krajín
k návrhu nariadenia vlády SR o požiadavkách na zabezpečenie kontroly vysokoaktívnych žiaričov a opustených žiaričov
k návrhu nariadenia vlády SR o podrobnostiach o požiadavkách na výchovné a výchovno-vzdelávacie zariadenia pre deti a mladistvých
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o podrobnostiach o nakladaní s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany pri preprave rádioaktívnych žiaričov a rádioaktívnych látok
k návrhu nariadenia vlády SR o ochrane zdravia osôb pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa vydávajú stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o prevádzkovaní, údržbe a rekonštrukcii cestných hraničných mostov a úsekov hraničných ciest na spoločnej štátnej hranici
k návrhu na uzavretie Stabilizačnej a asociačnej dohody medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Albánskou republikou na strane druhej
k návrhu na udelenie štátnych vyznamenaní pr príležitosti 14. výročia schválnia Ústavy Slovenskej republiky
k návrhu úhrad príspevkov Slovenskej republiky do rozpočtuOrganizácie Severoatlantickej zmluvy na výstavbu nového sídla NATO
k návrhu realokácie finančných prostriedkov v rámci programu INTERREG III A SR - ČR
k návrhu na vymenovanie členov a stálych expertov Rady vlády SR pre vedu a techniku
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 310 z 27. apríla 2005 k jednostrannému zrušeniu vízových poplatkov za udelenie tranzitných víz (typ B) a krátkodobých víz (typ C) pre štátnych občanov Ukrajiny
k návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády SR
k návrhu projektu systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva SR s cieľom záchrany kinematografických a audiovizuálnych diel a ich postupného sprístupňovania verejnosti
k návrhu na určenie zodpovedností na implementáciu článkov Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovúenergiu
k dodatku č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac máj 2006
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 130/1994 Z. z. o jednorazovom mimoriadnom odškodnení za ujmu na zdraví alebo smrť v súvislosti s pomocou poskytnutou pri plnení úloh civilnej ochrany obyvateľstva
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na spätné zrkadlá motorových vozidiel určené ako náhradné dielce a ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 155/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zariadenia pre nepriamy výhľad a motorové vozidlá vybavené takými zariadeniami
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na ochranné konštrukcie chrániace vodiča pri prevrátení poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na potlačovanie elektromagnetického rušenia spôsobeného poľnohospodárskymi traktormi a lesnými traktormi
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na ochranné konštrukcie chrániace vodiča pri prevrátení namontované na zadnej časti úzkorozchodných poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na ochranné konštrukcie chrániace vodiča pri prevrátení, namontované pred sedadlom vodiča úzkorozchodných poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na horľavosť materiálov používaných v konštrukcii interiéru určitých kategórií motorových vozidiel
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na hmotnosti a rozmery určitých kategórií motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na určité súčasti a charakteristiky poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na ochranné konštrukcie chrániace vodiča pri prevrátení poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov, skúšané statickým testovaním
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na ochranu chodcov a iných zraniteľných účastníkov cestnej premávky pred zrážkou a pri zrážke s motorovým vozidlom
k dodatku ku Koncepcii financovania projektov podporovaných zo štrukturálnych fondov na roky 2004 - 2006
k Národnému strategickému referenčnému rámcu Slovenskej republiky na roky 2007 – 2013
k návrhu na spôsob úhrady členských príspevkov Slovenskej republiky do Medzinárodného združenia pre skúšanie osív
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o skladovaní núdzových zásob ropy a ropných výrobkov Slovenskej republiky na území Českej republiky
k návrhu na financovanie Ústredia diakonie Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku zo štátneho rozpočtu v rámci rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry SR
k návrhu na doplatenie kompenzácií nákladov miest a obcí vynaložených na vybudovanie energetických zariadení
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Radou ministrov Bosny a Hercegoviny o spolupráci v boji proti trestnej činnosti, najmä terorizmu, nedovolenému obchodovaniu s omamnými látkami a organizovanej trestnej činnosti
k návrhu na zvýšenie nákladov stavby Multifunkčné kultúrne a knižničné centrum – Obnova a revitalizácia historických budov Univerzitnej knižnice v Bratislave
k informácii z kontroly plnenia úloh z uznesení vlády splatných v IV. štvrťroku 2005 v ministerstvách a ostatných ústredných orgánoch štátnej správy