Zoznam uznesení zo dňa 5. mája 2004

k návrhu poslanca Národnej rady SR Karola Ondriaša na vydanie zákona o ingerencii do niektorých občianskych a obchodných záväzkových vzťahov plynúcich zo zmluvy o pôžičke, zmluvy o výpožičke a zmluvy o úvere a kúpnej zmluvy, aby nedochádzalo k neekvivalentnému pomeru vzájomného plnenia a k porušovaniu etických princípov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon o úžere) (tlač 598)
k návrhu poslancov Národnej rady SR Branislava Opaterného a Ivana Šimka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 580)
k návrhu Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa zrušuje zákon č. 74/1958 Zb. o trvalom usídlení kočujúcich osôb v znení zákona č. 175/1990 Zb. (tlač 552)
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (tlač 547)
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 548)
k návrhu poslancov Národnej rady SR Roberta Fica a Róberta Madeja na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 584)
k návrhu poslancov Národnej rady SR Branislava Opaterného a Ivana Šimka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov a o zmene zákona NR SR č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov (tlač 581)
k návrhu poslancov Národnej rady SR Branislava Opaterného a Jozefa Hurbana na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov (tlač 577)
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov
k návrhu východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2005 až 2007
ku Konvergenčnému programu Slovenska pre roky 2004 - 2010
k návrhu na zriadenie Národného styčného tímu ozbrojených síl Slovenskej republiky pri Spojeneckom veliteľstve pre transformáciu (ACT) a na zriadenie Zastúpenia ozbrojených síl Slovenskej republiky vo veliteľstvách NATO/EÚ
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac máj 2004
k informácii o zabezpečení prístupnosti Úradného vestníka EÚ (Official Journal)
k návrhu na účasť oficiálnej delegácie vedenej predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom na oficiálnom summite predsedov vlád krajín Vyšehradskej štvorky (Kroměříž, 12. mája 2004)
k návrhu štatútu Kancelárie zástupcu Slovenskej republiky v konaní pred Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev a Súdom prvého stupňa Európskych spoločenstiev