Zoznam uznesení zo dňa 31. októbra 2006

k návrhu poslanca Národnej rady SR Róberta Madeja na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 98)
k návrhu poslancov Národnej rady SR Edity Angyalovej a Róberta Madeja na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 99)
k návrhu poslancov Národnej rady SR Edity Angyalovej a Róberta Madeja na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov (tlač 101)
k návrhu poslanca Národnej rady SR Petra Pelegriniho na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 95)
k návrhu poslancov Národnej rady SR Jozefa Valockého a Jána Zvonára na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 90)
k návrhu na zaplatenie členského príspevku Slovenskej republiky k Rámcovému dohovoru o kontrole tabaku
k návrhu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o zabezpečení vzájomných záujmov pri využívaní a rozdelení práv na výsledky duševnej činnosti
k návrhu obsahovej a personálnej rekonštrukcie Rady vlády SR pre prevenciu kriminality
k návrhu na zrušenie úlohy č. 9 v mesiaci marec z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2006 a úlohy B.3 uznesenia vlády SR č. 69 z 25. januára 2006
k návrhu tvorby pohotovostných zásob na roky 2007 a 2008
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike a ktorým sa dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
k návrhu na odvolanie z funkcie predsedníčky Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, vymenovanie do funkcie predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra SR a určenie jeho platových náležitostí
Uznesenie
k návrhu na zmenu rozpočtu Štátneho fondu rozvoja bývania na rok 2006
k návrhu na zvýšenie základného imania Železníc SR formou nepeňažného vkladu majetku štátu podľa § 13 ods. 13 písm. b) zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
k návrhu na odvolanie a vymenovanie prednostov krajských úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie a riaditeľov obvodných úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie
k návrhu na odvolanie a vymenovanie prednostu Krajského stavebného úradu v Košiciach
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac november 2006
k návrhu na odvolanie prednostky Obvodného úradu v Humennom a na vymenovanie prednostu tohto úradu
k informácii o naliehavej potrebe riešenia legislatívnych zmien týkajúcich sa predpisov súvisiacich s majetkovo-právnym vysporiadaním nehnuteľností pri príprave a realizácii stavieb strategického významu