Zoznam uznesení zo dňa 20. februára 2008

k návrhu na uzavretie Dohody medzi Slovenskou republikou a Organizáciou Spojených národov o výkone trestov uložených Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu
k záverečnej správe k projektu Jednotný informačný systém na sledovanie legislatívneho procesu
k informácii o transpozičnom deficite a harmonograme jeho odstránenia
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o zriadení spoločného kontaktného pracoviska Jarovce – Kittsee
k návrhu stratégie informatizácie regionálneho školstva
k návrhu medzirezortného programu pre Operačný program Vzdelávanie
ku koncepcii bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej republike na roky 2008 až 2012
k návrhu na odvolanie splnomocnenca vlády SR a vymenovanie splnomocnenkyne vlády SR pre vodohospodárske otázky na hraničných vodách
k návrhu na odvolanie a vymenovanie prednostky Krajského úradu životného prostredia v Trnave a určenie jej funkčného platu
k návrhu na zrušenie a zmenu termínu plnenia vybraných úloh z uznesení vlády SR uložených ministrovi hospodárstva
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností
k dodatku č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac február 2008
k návrhu na zmenu termínu oficiálnej návštevy delegácie vlády SR vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom v Luxemburskom veľkovojvodstve
k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva obrany SR
k návrhu na vymenovanie prednostu Krajského úradu životného prostredia v Nitre a návrhu na určenie jeho funkčného platu
k návrhu na prešetrenie zákonnosti postupu orgánov verejnej správy v súvislosti so skládkou odpadov v Pezinku
k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia uznesenia Národnej rady SR č. 720/2008 k správe o priebehu privatizácie Slovenského plynárenského priemyslu, a. s. (tlač 529) prijatého na 19. schôdzi Národnej rady SR