Zoznam uznesení zo dňa 7. mája 2003

k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov
k návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o zvýšení dôchodkov v roku 2003 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia
k doplneniu návrhu východísk štátneho rozpočtu na rok 2004
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a o postupoch posudzovania zhody na prepravné tlakové zariadenia
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 111/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností vo verejnej službe a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov
k návrhu na zmenu prílohy k Dohode medzi vládou SR a vládou Českej republiky o hraničných priechodoch na spoločných štátnych hraniciach, podpísanej 28. marca 2000 v Prahe
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Brazílskej federatívnej republiky o čiastočnom zrušení vízovej povinnosti
k súhrnnej správe o realizácii Národného programu ochrany starších ľudí
k návrhu programu štátnej pomoci rozvoja bytovej výstavby realizovanej formou poskytovania bankových záruk za úvery
k návrhu programu štátnej pomoci obnovy bytových domov realizovanej formou poskytovania dotácií na odstraňovanie systémových porúch
k návrhu na zrušenie a zmenu úloh z uznesení vlády SR
k návrhu na poskytnutie finančných prostriedkov z rezervy vlády SR do rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry SR
ku dňom zahraničných Slovákov v Slovenskej republike 2003 (vykonávací projekt)
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac máj 2003
k správe o konkrétnych opatreniach pri plnení Programového vyhlásenia vlády SR v oblasti boja proti korupcii
k správe o zabezpečení opatrení pri výskyte rýchlo sa šíriacich a vysokovirulentných nákaz - NESPRÍSTUPŇOVAŤ
k návrhu na zrušenie úlohy B.6 uznesenia vlády SR č. 262 z 2. apríla 2003 k projektu oddlženia zdravotníckych zariadení a zdravotných poisťovní – 1. fáza
k návrhu na vydanie štátnych dlhopisov Slovenskej republiky do sumy 500 mil. EUR v zahraničí za účelom krytia splátok istín štátneho dlhu z predchádzajúcich rokov splatných v roku 2003
k návrhu na finančné zabezpečenie prenájmu kancelárskych priestorov pre potreby útvarov Úradu vlády SR
k návrhu poslanca Národnej rady SR Jána Drgonca na vydanie zákona o zodpovednosti za výkon verejnej moci (tlač 209)
k návrhu poslanca Národnej rady SR Jána Drgonca na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 211)