Zoznam uznesení zo dňa 10. mája 2005

k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vyslovenie nedôvery členovi vlády SR Martinovi Froncovi, poverenému riadením Ministerstva školstva SR (tlač 1161)
k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia uznesenia Národnej rady SR č. 1554/2005 prijatého na 41. schôdzi Národnej rady SR
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k vyhodnoteniu Základných téz koncepcie politiky vlády SR v integrácii rómskych komunít za rok 2004 a Priorít vlády SR v integrácii rómskych komunít za rok 2004
k návrhu definitívneho usporiadania majetku štátu podľa ústavného zákona č. 496/1990 Zb. o navrátení majetku Komunistickej strany Česko-slovenska ľudu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
k analýze vyplácania dividend od spoločností s majetkovou účasťou štátu a Fondu národného majetku SR
k analýze vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu
k Národnému programu oficiálnej rozvojovej pomoci na rok 2005
k návrhu koncepcie účasti ozbrojených síl SR v operáciách medzinárodného krízového manažmentu
k Národnému akčnému plánu boja proti terorizmu
k návrhu na zrušenie úlohy č. 6 v mesiaci apríl z Plánu práce vlády SR na rok 2005 pre ministra kultúry
k správe o stave jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení na území Slovenskej republiky a o činnosti Úradu jadrového dozoru SR za rok 2004
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac máj 2005
k správe o účasti Slovenskej republiky na legislatívnom procese v Európskej únii v roku 2004
k návrhu aktualizácie Národnej implementačnej stratégie Schengenského prechodného fondu a štatútu Riadiaceho výboru pre potreby koordinácie Schengenského prechodného fondu
k návrhu Zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme pri prevádzkovaní osobnej dopravy na dráhe na rok 2005
k analýze možností a návrhu urýchlenia liberalizácie trhu s poštovými službami od 1. januára 2006
k návrhu koncepcie osobnej autobusovej a železničnej dopravy, s dôrazom na systémové riešenie financovania výkonov vo verejnom záujme v roku 2005 a v rokoch nasledujúcich
k návrhu na uskutočnenie oficiálnej návštevy delegácie vlády Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády Slovenskej republiky Mikulášom Dzurindom do Japonska a Kórejskej republiky 22. až 28. mája 2005
k návrhu na uskutočnenie oficiálnej návštevy delegácie vlády Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády Slovenskej republiky Mikulášom Dzurindom v Dánskom kráľovstve 21. a 22. júna 2005
k návrhu na priznanie odmeny pri dosiahnutí 50 rokov veku
k návrhu na zmenu uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 213 zo 16. marca 2005 k návrhu dobrovoľného príspevku Slovenskej republiky do fondov na likvidáciu zbraní a munície na Ukrajine
k návrhu rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na rok 2005
k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 93. zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce v Ženeve 31. mája 2005 až 16. júna 2005
k návrhu na zapožičanie štátneho vyznamenania Rad Bieleho dvojkríža - VYHRADENÉ