Zoznam uznesení zo dňa 17. júna 2009

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Tuniskou republikou o vzájomnej podpore a ochrane investícií
k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií
k návrhu na prijatie Dodatku č. 2 k Dohode o ochrane netopierov v Európe
k návrhu Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2009 - 2012
k návrhu priebežného vyhodnotenia plnenia Národnej stratégie pre širokopásmový prístup v SR za rok 2008
k návrhu na uzavretie Protokolu o zachovaní a trvalo udržateľnom využívaní biologickej a krajinnej diverzity k Rámcovému dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát uzavretému v Kyjeve 22. mája 2003
k návrhu Katalógu opatrení Národného systému reakcie na krízové situácie
k vyhodnoteniu pôsobenia ozbrojených síl Slovenskej republiky v operáciách medzinárodného krízového manažmentu za rok 2008 s výhľadom na roky 2009-2011
k návrhu na odvolanie a vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva zahraničných vecí SR
k návrhu na zrušenie úloh č. 7, 10, 11 a 19 v mesiaci jún z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2009
Návrh na zrušenie uznesenia vlády SR č. 983 zo 14. decembra 2005
k plánu kontrolnej činnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. na rok 2010
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR o podporných opatreniach v pôdohospodárstve
k správe o personálnom zastúpení Slovenskej republiky v inštitúciách Európskej únie v roku 2008 a doplnené pravidlá, uplatniteľné pre vyslaných národných expertov a národných expertov, účastníkov odborných stáží v útvaroch Komisie
k správe o realizácii programu Prechodného fondu v SR v roku 2008
k návrhu na povolenie výnimky podľa § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov pre Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
k návrhu účasti oficiálnej delegácie SR vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na zasadnutí Európskej rady v Bruseli 18. a 19. júna 2009
k dodatku č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na jún 2009
k návrhu na vstup SR do Medzinárodnej agentúry pre obnoviteľné zdroje energie
k návrhu na vymenovanie riaditeľa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Humennom
k zmene právnej formy príspevkových organizácií Opravovne Ministerstva vnútra SR, Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR Banská Bystrica a Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR Košice na akciovú spoločnosť so 100 % majetkovou účasťou štátu
k návrhu na poskytnutie rozpočtových prostriedkov Ministerstva kultúry SR s účelovým určením pre Slovenskú televíziu a Slovenský rozhlas ako kompenzáciu výpadku úhrad za služby verejnosti v roku 2008 v dôsledku sociálneho dosahu zákona č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu na zvýšenie počtu zamestnancov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a ich finančné zabezpečenie
k návrhu opatrení na zmiernenie dopadov globálnej finančnej krízy a hospodárskej krízy na zamestnanosť na vidieku so zameraním na pôdohospodárstvo
ku koncepcii obnovy hospodárskeho rastu Slovenskej republiky vrátane finančných nástrojov a časových dimenzií hospodárskeho rastu
k správe o stave vymáhania pohľadávok Slovenskej republiky voči zahraničiu evidovaných v režime utajovanom za rok 2008
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ