Zoznam uznesení zo dňa 20. júna 2007

k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 296)
k návrhu na pristúpenie Slovenskej republiky k Dohode o Medzinárodnom energetickom programe
k návrhu na odsúhlasenie postupu podľa § 45a ods. 1 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 36. Valnom zhromaždení Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO) 18. až 28. septembra 2007 v Montreale
k návrhu na zrušenie úlohy č. 31 v mesiaci jún z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2007
k návrhu na určenie platových náležitostí podpredsedu Správy štátnych hmotných rezerv SR
k návrhu na určenie platových náležitostí podpredsedu Správy štátnych hmotných rezerv SR
k návrhu na zrušenie úlohy vyplývajúcej z Plánu práce Bezpečnostnej rady SR na rok 2007, schváleného uznesením vlády SR č. 119/2007
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci
k návrhu štatútu a personálneho obsadenia Rady vlády SR pre mimovládne a neziskové organizácie
k návrhu na určenie kompetentných orgánov systému riadenia a kontroly pre všeobecný program Solidarita a riadenie migračných tokov na roky 2007 – 2013
k návrhu na vymenovanie člena Akreditačnej komisie
k návrhu na vymenovanie členov Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja
k návrhu poskytnutia odmien za I. polrok 2007 prednostom krajských stavebných úradov
k dodatku č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac jún 2007
k návrhu na odvolanie a vymenovanie splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity
k návrhu na zrušenie odporúčaní pre generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 208 z 1. marca 2006 a z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 86 z 31. januára 2007