Zoznam uznesení zo dňa 28. februára 2001

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona o podpore na zriadenie priemyselných parkov a o doplnení zákona NR SR č. 180/1995 Z.z.
k návrhu zákona o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k správe o plnení Koncepcie vzdelávania pracovníkov štátnej správy v rámci integračného procesu za obdobie roka 2000
k analýze a návrhu systému financovania telesnej kultúry - koncepcia
k územnému plánu veľkého územného celku Bratislavský kraj – zmeny a doplnky roku 2000
k návrhu na vydanie rozhodnutia, že stavba „Rozšírenie výroby a spracovania hliníka v SLOVALCO, a.s. Žiar nad Hronom“ je významnou investíciou, ktorej uskutočnenie je vo verejnom záujme
k správe o rozvoji cestovného ruchu a národnému programu rozvoja cestovného ruchu v Slovenskej republike
kk priebežnej správe o stave delimitácie a ďalšom postupe prípravy jednotnej dopravnej polície
k návrhu na uzavretie finančnej zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a Európskou investičnou bankou o poskytnutí úveru na výstavbu rýchlostnej cesty R1 v úsekoch Hronský Beňadik – Nová Baňa a Nová Baňa – Rudno nad Hronom
k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Holandským kráľovstvom o exporte dávok sociálneho zabezpečenia
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti štátneho podniku Stavivá Košice, štátny podnik – časť Poprad – Veľká, Gagarinova ul., Rekreačná chata
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti štátneho podniku Stavivá Košice, štátny podnik – časť Košice, Jarmočná ul. č. 5 – Sklad č. 14
k návrhu odpustenia cla a dovoznej prirážky pri nákupe lietadla
k informácii o vynútiteľnosti práva, najmä rodinného práva v rodinnoprávnych veciach s cudzím prvkom
k správe o rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Štefčo Vodeničiarov v. Slovenská republika
k návrhu na delimitáciu systemizovaného miesta na zabezpečenie agendy cezhraničnej spolupráce na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
k správe z kontroly realizácie vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 27/1995 Z.z. o zabezpečovaní organizovania jednotiek civilnej ochrany v znení vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 268/1998 Z.z. a vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 75/1995 Z.z. o zabezpečovaní evakuácie v znení vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 269/1998 Z.z. vo vybraných orgánoch štátnej správy SR
k vyhodnoteniu plnenia koncepcie rozvoja šifrovej ochrany informácií v Slovenskej republike za roky 1994-2000 - PRÍSNE TAJNÉ
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac marec 2001
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 114/1998 Z.z. o sociálnom zabezpečení vojakov v znení zákona č. 131/1999 Z.z.
k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia úloh z uznesení Národnej rady SR zo 43. schôdze
k návrhu na vydanie rozhodnutia, ktorým sa ruší rozhodnutie o privatizácii spoločnosti SOLIVARY akciová spoločnosť Prešov so sídlom v Prešove
k Obrannej stratégii Slovenskej republiky
k návrhu na zabezpečenie komplexného riešenia koncesionárskych poplatkov
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 1112 zo dňa 20. decembra 2000 k návrhu na prevzatie štátnej záruky za Slovenské lodenice Komárno, a.s. Bratislava
k návrhu na zapožičanie štátneho vyznamenania Rad bieleho dvojkríža II. triedy viceprezidentovi Európskej investičnej banky Wolfgangovi Rothovi