Zoznam uznesení zo dňa 6. júna 2007

k návrhu legislatívneho zámeru zákona o celoživotnom vzdelávaní
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o činnostiach testovacích pracovísk, pracovných náplniach zamestnancov v nich zamestnaných a podrobnosti o činnostiach a pracovných náplniach inšpektorov vykonávajúcich inšpekcie a overovanie dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe
k návrhu nariadenia vlády SR o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkovej národnej priamej platby na veľké dobytčie jednotky
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 58/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín na trh
k správe o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2006
k návrhu Operačného programu pre program interregionálnej spolupráce INTERREG IVC v rámci cieľa Európska teritoriálna spolupráca
k návrhu Koncepcie dvojúrovňového modelu vzdelávacích programov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v Slovenskej republike
k správe o stave výskumu a vývoja v SR za rok 2006 s vyhodnotením úspešnosti a efektívnosti grantových schém na podporu výskumu a vývoja financovaných z verejných zdrojov
k organizácii prípravy Slovenskej republiky na cvičenia krízového manažmentu NATO, plánované v rokoch 2007 a 2008
k správe o stave siete zastupiteľských úradov SR v zahraničí v roku 2007 a východiskám pre jej ďalší rozvoj
k návrhu na zrušenie úlohy č. 10 v mesiaci máj z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2007
k návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so vstupom Slovenskej republiky do Schengenského priestoru
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so vstupom Slovenskej republiky do Schengenského priestoru
k návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervy vlády Slovenskej republiky na zabezpečenie oficiálnej účasti Slovenskej republiky na výstave EXPO Zaragoza 2008 a na príspevky vystavovateľom
k návrhu vyhodnotenia pôsobenia ozbrojených síl SR v operáciách medzinárodného krízového manažmentu za rok 2006 s návrhom predpokladanej účasti v rokoch 2007 - 2008
k návrhu zámeru dobudovania Ústavu špeciálneho zdravotníctva a výcviku Ministerstva obrany SR Lešť ako výcvikového strediska pre výcvik špeciálnych jednotiek
k návrhu postupu pri implementácii systému reakcie NATO na krízy (NCRS) v podmienkach Slovenskej republiky
k návrhu na vyslovenie súhlasu s prítomnosťou irackých ozbrojených síl na území Slovenskej republiky za účelom uskutočnenia výcviku
k návrhu systémového riešenia na vysielanie príslušníkov ozbrojených síl SR pôsobiacich pri orgánoch NATO/EÚ, národných podporných prvkov pri vojenských veliteľstvách NATO a vo vojenských štruktúrach NATO/EÚ do operácií medzinárodného krízového manažmentu
k správe o aktuálnom vývoji v slovenskom zdravotníctve a o realizovaných a pripravovaných opatreniach vlády SR v rezorte zdravotníctva
k návrhu na prijatie oficiálnej delegácie Portugalskej republiky vedenej predsedom vlády José Sócratesom v Slovenskej republike 17. a 18. júna 2007
k návrhu na zmenu štatútu Správy štátnych hmotných rezerv SR
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac jún 2007
k návrhu na poukázanie druhej mimoriadnej dotácie pre obce, mestá a vyššie územné celky na financovanie samosprávnych pôsobností súvisiacich s financovaním neštátnych základných umeleckých škôl a neštátnych školských zariadení
k správe o stave pripravenosti Slovenskej republiky na čerpanie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programovom období 2007 až 2013 (stav k 15. máju 2007)