Zoznam uznesení zo dňa 1. apríla 2009

k návrhu poslanca Národnej rady SR Vladimíra Jánoša na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku baníkom v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 920)
k návrhu poslanca Národnej rady SR Jána Kvorku na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 241/1994 Z. z. o meste Martin ako centre národnej kultúry Slovákov (tlač 873)
k návrhu poslancov Národnej rady SR Jána Slotu a Petra Dubravaya na vydanie zákona o hydrologickej službe a meteorologickej službe vo verejnom záujme (tlač 870)
k správe o komplexnom vyhodnotení plnenia Národného programu boja proti drogám za obdobie 2004 – 2008 a návrhu Národnej protidrogovej stratégie na obdobie 2009 - 2012
k aktuálnej informácii o stave čerpania dotácie na nákup nového vozidla, pri súčasnej likvidácii starého vozidla k 25. marcu 2009
k návrhu na zvýšenie členskej kvóty Slovenskej republiky v Medzinárodnom menovom fonde
k správe o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca k 31. decembru 2008
k návrhu na vytvorenie podmienok na zabezpečenie skvalitnenia výberového zisťovania o príjmoch, výdavkoch a spotrebe domácností
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe Slovenského pozemkového fondu pri poskytovaní náhradných pozemkov
k návrhu financovania vybraných nákladových položiek v rámci zavádzania digitálneho vysielania v SR zohľadňujúc variant V2b
k informácii vo veci nevykonania rozhodnutia Európskej komisie - NESPRÍSTUPŇOVAŤ
k správe o úverových možnostiach slovenského bankového sektora pre podnikateľský sektor
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na apríl 2009
k návrhu účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na summite EÚ – USA v Prahe 5. apríla 2009