Zoznam uznesení zo dňa 8. februára 2006

k návrhu na odvolanie Ing. Martina Pada z funkcie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra SR
k návrhu na odvolanie štátneho tajomníka Ministerstva školstva SR
k návrhu na odvolanie Doc. JUDr. Lucie Žitňanskej, PhD. z funkcie štátnej tajomníčky Ministerstva spravodlivosti SR
k návrhu ústavného zákona o skrátení volebného obdobia Národnej rady SR
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu ústavného zákona o skrátení volebného obdobia Národnej rady SR
k návrhu koncepcie organizácie a rozvoja integrovaného záchranného systému do roku 2010
k návrhu na ukončenie platnosti Protokolu medzi vládou Československej republiky, vládou Zväzu sovietskych socialistických republík a vládou Poľskej ľudovej republiky o starostlivosti o hraničný znak Kremenec, vytýčený na styku hranice Československa, Sovietskeho zväzu a Poľska (Moskva 29. september 1956)
k správe o priebehu a výsledkoch rokovania Európskej rady v Bruseli 15. – 16. decembra 2005
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 309 z 27. apríla 2005 k zhodnoteniu systému pripomienkového konania a návrhom na jeho zlepšenie
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac február 2006
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 637/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o druhoch a výškach poskytovaných podpôr na jednotlivé účely z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania v znení nariadenia vlády SR č. 508/2005 Z. z.
k návrhu na pristúpenie Slovenskej republiky k Medzinárodnej dohode o káve z roku 2001 uverejnenej v Úradnom vestníku EÚ, mimoriadne vydanie 2004, kap. 11, zv. 39, str. 107
k správe o výsledku posúdenia stavu dvojstrannej zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Albánskou republikou
k návrhu žiadosti o poskytnutie pomoci z Kohézneho fondu pre projekt Diaľnica D3 Hričovské Podhradie – Kysucké Nové Mesto, I. úsek Hričovské Podhradie – Žilina, Strážov
k informácia o priebehu odstraňovania následkov živelnej pohromy a o postupe prác pri obnove území postihnutých živelnou pohromou
k návrhu na odvolanie štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva SR
k návrhu na odvolanie štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
k návrhu na použitie finančných prostriedkov z rezervy vlády na odškodnenie pozostalých po štátnom zamestnancovi, ktorý zahynul pri havárii lietadla ozbrojených síl SR AN-24