Zoznam uznesení zo dňa 21. marca 2007

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení zákona č. 423/2003 Z. z
k monitoringu vývoja stanovísk Slovenskej republiky k návrhom právnych aktov Európskej únie
k informácii o transpozičnom deficite a harmonograme jeho odstránenia
k návrhu koncepcie organizačného, prevádzkového a technického riešenia systému núdzových komunikácií v Slovenskej republike a programu jej realizácie
k návrhu koncepcie špeciálnopedagogického poradenstva
k návrhu koncepcie pedagogicko-psychologického poradenského systému a jeho implementácie do praxe
k návrhu nového projektu rekonštrukcie, modernizácie a dostavby areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave
k návrhu na účasť delegácie SR na 3. zasadnutí Konferencie zmluvných strán Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach (POPs) v Dakare, Senegal, 30. apríla až 4. mája 2007
k návrhu na odsúhlasenie prevodu prebytočného nehnuteľného majetku štátu podľa zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením vlády SR č. 86 z 31. januára 2007 pre rezort Úradu geodézie, kartografie a katastra SR
k návrhu zákona o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu na zmenu a doplnenie štatútu splnomocnenca vlády SR pre územnú samosprávu
k aktualizácii Národného plánu zavedenia eura v Slovenskej republike na roky 2007 až 2009
k stratégii riadenia štátneho dlhu na roky 2007 až 2010
k návrhu Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013
k návrhu na udelenie výnimky z uznesenia vlády SR č. 72 z 25. januára 2006 v znení uznesenia vlády SR č. 166 z 22. februára 2006 a uznesenia vlády SR č. 208 z 1. marca 2006 a udelenie súhlasu na prevod prebytočného nehnuteľného majetku štátu podľa zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov pre Fakultnú nemocnicu Nitra v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR
k dodatku č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac marec 2007