Zoznam uznesení zo dňa 27. mája 2009

k návrhu poslanca Národnej rady SR Mariána Kovačócyho na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (tlač 1053)
k návrhu poslancov Národnej rady SR Magdy Košútovej a Viliama Jasaňa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany (tlač 1034)
k návrhu poslanca Národnej rady SR Dušana Jarjabka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 384/1997 Z. z. o divadelnej činnosti v znení zákona č. 416/2001 Z. z. (tlač 1051)
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu na uzavretie Dohody, ktorou sa ustanovuje rámec pre dohodu o hospodárskom partnerstve medzi štátmi východnej a južnej Afriky na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na druhej strane
k návrhu na uzavretie Dohody, ktorou sa ustanovuje rámec pre dohodu o hospodárskom partnerstve medzi partnerskými štátmi Východoafrického spoločenstva na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na druhej strane
k návrhu na uzavretie Dočasnej dohody o hospodárskom partnerstve medzi štátmi SADC-DHP na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na druhej strane
k návrhu systému vzdelávania v oblasti informačnej bezpečnosti v SR
k návrhu na odvolanie a vymenovanie zástupcu štátu v Hospodárskej a sociálnej rade Slovenskej republiky
k návrhu na poverenie vyjednávačov a signatárov kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2010, uzatváranej podľa § 2 ods. 3 písm. c) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov
k návrhu na poverenie vyjednávačov a signatárov kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2010, uzatváranej podľa § 2 ods. 3 písm. d) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov
k návrhu Tretej správy o implementácii Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín v Slovenskej republike
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Arménskej republiky o spolupráci vo vojenskej oblasti
k návrhu na vyslanie strážneho družstva a zdravotníckeho tímu do vojenskej operácie ISAF v Afganistane a na zmenu mandátu príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky vo vojenskej operácii ISAF v Afganistane
k návrhu na povolenie výnimky podľa § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov pre Železnice SR, Bratislava a zmenu a doplnenie uznesenia vlády SR č. 153 z 18. februára 2009
k návrhu na odvolanie a vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR
k návrhu na účasť delegácie vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na summite predsedov vlád krajín V4 (Krakov, 3. júna 2009)
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na jún 2009
k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva
k návrhu zákona o Špecializovanom trestnom súde a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o Špecializovanom trestnom súde a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu postupu založenia spoločného podniku JAVYS, a. s. a ČEZ, a. s.
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ