Zoznam uznesení zo dňa 5. októbra 2005

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na rok 2006
k návrhu na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za prebratie smerníc a rámcových rozhodnutí
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac október 2005
k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov a zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov
k aktualizácii koncepcie doprivatizácie – návrh postupu naloženia s majetkovou účasťou Fondu národného majetku SR na podnikaní spoločnosti Západoslovenská energetika, a. s.
k návrhu na uzavretie investičných zmlúv pre vybrané rozpracované investičné projekty
k návrhu na povolenie výnimky podľa § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov pre Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme ŽSR
k návrhu na vydanie rozhodnutia vlády SR podľa § 28 ods. 9 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov o spôsobe naloženia s majetkovou účasťou Fondu národného majetku SR (100 % podiel základného imania) na podnikaní spoločnosti Tepláreň Košice, a. s. so sídlom v Košiciach
k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia uznesenia Národnej rady SR č. 1777/2005 prijatého na 50. schôdzi Národnej rady SR
k návrhu zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
k návrhu celkových početných stavov vojakov ozbrojených síl SR, štátnych zamestnancov a zamestnancov podieľajúcich sa na plnení úloh ozbrojených síl SR, návrh počtov hlavných druhov vojenských zbraní, vojenských zbraňových systémov a bojovej techniky a návrh na rozmiestnenie zväzkov, útvarov, úradov a zariadení ozbrojených síl SR k 31. decembru 2006