Zoznam uznesení zo dňa 16. mája 2007

k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon NR SR č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 531/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 325/2002 Z. z. o poskytovaní darov a jednorazového mimoriadneho odškodnenia na úseku ochrany pred požiarmi
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje stupnica platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru
k návrhu Koncepcie základného umeleckého vzdelávania na zabezpečenie kontinuity systému umeleckého vzdelávania s postupným zavádzaním informačných a komunikačných technológií (IKT) a multimediálnej techniky do vzdelávacieho procesu týchto škôl
k návrhu na odsúhlasenie postupu Ministerstva hospodárstva SR podľa § 47b ods. 1 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
k návrhu na odsúhlasenie postupu Ministerstva hospodárstva SR podľa § 47c ods. 3 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
k návrhu na aktualizáciu programu vojenských cvičení v roku 2007 a s tým súvisiaceho vysielania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky a prítomnosti príslušníkov zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky na účel vojenského cvičenia
k návrhu účasti a smernice delegácie SR na 14. zasadnutí Konferencie zmluvných strán Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES), Haag, Holandské kráľovstvo, 3. až 15. júna 2007
k dodatku č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac máj 2007
k návrhu na zmenu realizácie úlohy C.3 uznesenia vlády SR č. 288 z 5. apríla 2006
k návrhu Ročnej účtovnej závierky Fondu národného majetku SR za rok 2006
k návrhu Výročnej správy o činnosti Fondu národného majetku SR za rok 2006
k návrhu na vymenovanie podpredsedu Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky
k návrhu na uzavretie Dohody medzi Slovenskou republikou a Portugalskou republikou o výmene a vzájomnej ochrane utajovaných skutočností
k návrhu na odsúhlasenie prevodu prebytočného nehnuteľného majetku štátu v správe Ministerstva kultúry SR podľa zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a v súlade s bodom A. 2 uznesenia vlády SR č. 86 z 31. januára 2007
k návrhu na odvolanie a vymenovanie členov Rady banky a Dozornej rady Exportno-importnej banky Slovenskej republiky