Zoznam uznesení zo dňa 11. novembra 2009

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov
k návrhu na ratifikáciu Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o podpornom rámci pre bezpečnosť a zdravie pri práci č. 187 z roku 2006 Slovenskou republikou
k návrhu na ratifikáciu Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o skončení zamestnania z podnetu zamestnávateľa č. 158 z roku 1982 Slovenskou republikou
k návrhu na ratifikáciu Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o ochrane práva organizovať sa a o postupoch pri určovaní podmienok zamestnania vo verejnej službe č. 151 z roku 1978 Slovenskou republikou
k návrhu na ratifikáciu Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o súkromných agentúrach zamestnania č. 181 z roku 1997 Slovenskou republikou
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o opatreniach proti šíreniu rakovinovca zemiakového a háďatka zemiakového
k správe o pokračovaní projektu Infovek
k správe o plnení programu prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2007 - 2010
k správe o priebehu a výsledkoch 20. zhromaždenia zmluvných strán Medzinárodnej organizácie mobilných satelitných komunikácií (IMSO) a návrhu na schválenie zmien dohovoru o IMSO
k správe o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie 1. 1. 2009 – 30. 6. 2009
k návrhu Zmluvy o obsahoch, cieľoch a zabezpečení služieb verejnosti v oblasti televízneho vysielania na roky 2010 - 2014
k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 36. zasadnutí konferencie Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo
k správe o vodnom hospodárstve v Slovenskej republike v roku 2008
k NATURA 2000 - návrh postupu pre stanovenie vyššieho verejného záujmu v súlade s článkom 6 smernice Rady č. 92/43/EHS o biotopoch
k návrhu na zrušenie úlohy B.1 z uznesenia vlády SR č. 1091 z 19. decembra 2007
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na november 2009
k návrhu na určenie funkčných platov prednostov krajských pozemkových úradov, prednostov krajských lesných úradov a riaditeľov obvodných pozemkových úradov
k návrhu na dočasné obmedzenie a prerušenie premávky cez spoločnú štátnu hranicu s Ukrajinou na hraničných priechodoch Ubľa – Malyj Bereznyj a Veľké Slemence - Mali Selmenci