Zoznam uznesení zo dňa 1. marca 2006

k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 40/2002 Z. z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády SR č. 410/2000 Z. z. o zmene hraníc Vojenského obvodu Záhorie v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR o zmene hraníc Vojenského obvodu Lešť a Vojenského obvodu Valaškovce
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na mechanizmus riadenia motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na výhľad vodičov motorových vozidiel
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na spätné zrkadlá pre poľnohospodárske kolesové traktory a lesné kolesové traktory
k návrhu nariadenia vlády SR o používaní zariadení obmedzujúcich rýchlosť pre určité kategórie motorových vozidiel
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na zariadenia na odtiahnutie motorových vozidiel
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na bočnú ochranu určitých motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na zariadenia pre spätný chod a zariadenia na meranie rýchlosti motorových vozidiel
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na kryty kolies motorových vozidiel
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na zariadenia pre nepriamy výhľad a motorové vozidlá vybavené takými zariadeniami
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na stierače a ostrekovače motorových vozidiel
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na systém odmrazovania a systém odhmlievania zasklených povrchov motorových vozidiel
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na vnútorné zariadenie motorových vozidiel
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na označovanie ovládacieho zariadenia, kontrolných žiaroviek a ukazovateľov motorových vozidiel
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na vykurovacie systémy motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na dvere motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na vonkajšie výčnelky motorových vozidiel
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na sedadlá pre spolujazdcov v poľnohospodárskych kolesových traktoroch a lesných kolesových traktoroch
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na zariadenia obmedzujúce rýchlosť určitých motorových vozidiel
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou SR a Švajčiarskou federálnou radou o readmisii osôb s neoprávneným pobytom
k návrhu na zmenu určovania podielu Slovenskej republiky pri prispievaní do rozpočtu Wassenaarskeho usporiadania
k správe o analýze ziskovosti a návrh opatrení na zvýšenie výšky vyplácaných dividend v spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s. Bratislava
k analýze podielu poplatkov za bankové služby na celkovom zisku bankového sektora
k správe o postupnosti krokov pri riešení problémov bezdomovcov
k štúdii možnosti efektívneho využitia elektronickej komunikačnej infraštruktúry vlastnenej subjektami, v ktorých má štát majoritný vlastnícky podiel
k návrhu na udelenie štátneho súhlasu na pôsobenie súkromnej vysokej školy s názvom Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
k návrhu postupu na zabezpečenie rovnovážnej finančnej podpory výskumu a vývoja z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rokoch 2007 – 2013 v rámci celého územia Slovenskej republiky
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 730 z 15. augusta 2001
k návrhu účasti delegácie SR na diplomatickej konferencii k prijatiu revidovaného znenia Dohovoru o práve ochrannej známky, konanej v Singapure 13. až 31. marca 2006
k návrhu modelu alternatívneho financovania Úradu jadrového dozoru SR čiastočne z iných zdrojov ako výlučne zo zdrojov štátneho rozpočtu
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac marec 2006
k zásadám koordinácie plánovania a výkonu následných finančných kontrol prostriedkov Európskej únie a prostriedkov iných nástrojov finančnej pomoci zo zahraničia
k návrhu organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady SR v roku 2006
k návrhu na doplnenie uznesenia vlády SR č. 72 z 25. januára 2006 v znení uznesenia vlády SR č. 166 z 22. februára 2006
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ