Zoznam uznesení zo dňa 7. marca 2001

k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov (tlač 903)
k návrhu poslancov Národnej rady SR Anny Malíkovej a Jozefa Prokeša na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 65/1965 Zb. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a mení a dopĺňa zákon č. 382/1990 Zb. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov (tlač 904)
k návrhom legislatívneho zámeru zákona o systéme environmentálne orientovaného riadenia a auditu a legislatívneho zámeru zákona o environmentálnom označovaní výrobkov
ku koncepcii spoločného obstarávania viacerých obstarávateľov
k návrhu opatrení, ktorými sa stanoví nový rámec pre činnosť poradných a koordinačných orgánov vlády v súlade s dokumentom Audit
k vyhodnoteniu Stratégie vlády SR na riešenie problémov rómskej národnostnej menšiny a súboru opatrení na jej realizáciu I. etapa
k návrhu na zmenu zmluvných podmienok Mandátnej zmluvy na zabezpečenie vysporiadania časti pohľadávky Slovenskej republiky voči Ruskej federácii uzatvorenej medzi Ministerstvom financií SR a Devín bankou a.s. dňa 11. 8. 2000 predĺžením termínu na zabezpečenie vysporiadania pohľadávky
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Vranov nad Topľou – časť Zubné stredisko Vranov nad Topľou
k harmonogramu opatrení na ďalší postup transformácie štátnych podnikov vodární a kanalizácií bezodplatným prevodom majetku štátu na obce
k návrhu úpravy žiackych časových cestovných lístkov týždenných a mesačných
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o uľahčení životne dôležitých civilných cezhraničných prepráv
k správe o plnení úloh Akčného plánu pre oblasť dopravy a životného prostredia
k návrhu na riešenie úhrady výdavkov v súvislosti s mimoriadnymi udalosťami na území Slovenskej republiky
k správe o bezpečnostnej situácii v Slovenskej republike za rok 2000
k návrhu vytvorenia mechanizmu poskytovania vládnej rozvojovej pomoci Slovenskou republikou
k zásadám vlády na predkladanie a posudzovanie návrhov na zapožičanie Radu Bieleho dvojkríža
k návrhu na poskytnutie finančnej podpory pre operáciu ZEÚ MAPE v Albánsku
k návrhu na zmenu gestora úlohy B.101 a zmenu znenia úloh B.107 a B.109 uznesenia vlády SR č. 17 z 10. 1. 2001 k prioritným úlohám vlády SR vyplývajúcim z Pravidelnej správy Európskej komisie o pripravenosti Slovenskej republiky na členstvo v Európskej únii z 8. 11. 2000
k správe o priebehu a záveroch Diplomatickej konferencie na revíziu Európskej patentovej dohody, ktorá sa konala v dňoch 20. – 29. 11. 2000
k správe o výsledkoch činnosti Úradu pre verejné obstarávanie za rok 2000
k správe z kontroly použitia finančných prostriedkov poskytnutých krajským úradom na oddlženie škôl a školských zariadení
k návrhu dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac marec 2001
k zmene reštriktívnych opatrení voči Juhoslovanskej zväzovej republike na základe spoločnej pozície Európskej únie
k návrhu Koncepcie rovnosti príležitostí žien a mužov