Zoznam uznesení zo dňa 20. februára 2002

k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR – členov Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe (tlač 1316)
k návrhu zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona o používaní analýzy deoxyribonukleovej kyseliny na identifikáciu osôb
k návrhu zákona o ochrane osobných údajov
k návrhu nariadenia vlády SR o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri banskej činnosti a pri dobývaní ložísk nevyhradených nerastov
k návrhu na odvolanie a vymenovanie stáleho zástupcu v Rade hospodárskej a sociálnej dohody SR
k návrhu zákona o sociálnom poistení
k informácii o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v prvom polroku 2002
k návrhu zákona o cestovných náhradách
k návrhu zákona o archívoch a registratúrach
k alternatívam návrhov na úpravu kategorizácie územno-štatistických jednotiek na úrovni NUTS 2
k návrhu na povolenie výnimky podľa § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov pre Vodohospodársku výstavbu, štátny podnik so sídlom v Bratislave
k návrhu na vydanie rozhodnutia, ktorým sa mení uznesenie vlády SR č. 361/1992 a ruší rozhodnutie prezídia Fondu národného majetku SR č. 908/1998 o naložení s majetkovou účasťou na podnikaní spoločnosti Závod Slovenského národného povstania, a. s. Žiar nad Hronom
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii príspevkovej organizácie Ústav vzdelávania a služieb, Bárdošova 33, 833 12 Bratislava
k návrhu opatrení na realizáciu Protokolu o znížení acidifikácie, eutrofizácie a prízemného ozónu k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov
k návrhu systémového riešenia dlhodobého poskytovania ústavnej starostlivosti klientom s duševnými poruchami a poruchami správania v špecializovaných zariadeniach
k návrhu na zrušenie úlohy B.1 z uznesenia vlády SR č. 38 zo 17. januára 2001
k návrhu na zrušenie úloh vyplývajúcich pre ministra kultúry z uznesenia vlády SR č. 1108/2000, bod C.1 a uznesenia vlády SR č. 298/2001, bod C.7
k návrhu na zrušenie úlohy B.5 uznesenia vlády SR č. 1071/2000
k návrhu dodatku č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac február 2002
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 523 z 13. júna 2001 k návrhu spôsobu privatizácie 49 %-ného podielu v spoločnosti SPP, a. s. Bratislava
k správe o Dlhodobom pláne štruktúry a rozvoja ozbrojených síl SR
k návrhu početného stavu Armády SR k 31. decembru 2002 - VYHRADENÉ